Jump to ContentJump to Main Navigation
Broken VoicesPostcolonial Entanglements and the Preservation of Korea's Central Folksong Traditions$

Roald Maliangkay

Print publication date: 2017

Print ISBN-13: 9780824866655

Published to Hawaii Scholarship Online: May 2018

DOI: 10.21313/hawaii/9780824866655.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM HAWAII SCHOLARSHIP ONLINE (www.hawaii.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Hawaii University Press, 2021. All Rights Reserved. An individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in HSO for personal use.date: 20 September 2021

(p.211) Glossary

(p.211) Glossary

Source:
Broken Voices
Author(s):

Roald Maliangkay

Publisher:
University of Hawai'i Press

 • Aegukka

  愛國歌‎

 • Aksa

  樂士‎

 • An Ch’angho

  安昌浩‎

 • Aniri

  아니리

 • An Pich’wi

  安翡翠‎

 • An Pokshik (= An Pich’wi)

  安福植‎

 • Ansan

  安山‎

 • Apsan t’aryŏng

  앞山打令‎

 • Apsori

  앞소리

 • Ari

  아리

 • Arirang

  아리랑

 • Ayam

  아얌

 • Bunkazai hogohō

  (= Munhwajae pohopŏp)

 • Chaedam

  才談‎

 • Chajin/-ŭn

  자진/잦은

 • Chajinmori

  자진모리

 • Chamunbak Troupe

  자문밖牌‎

 • Ch’ang

  唱‎

 • Changagwŏn

  掌樂院‎

 • Ch’angbu t’aryŏng

  倡夫打令‎

 • Changdaejang t’aryŏng

  張大將打令‎

 • Changdan

  長短‎

 • Ch’angga

  唱歌‎

 • Changgu/-go

  장구/-고

 • Ch’anggŭk

  唱劇‎

 • Chang Haksŏn

  張鶴仙‎

 • Chang Hyŏn’gil (= Chang Haksŏn)

  張賢吉‎

 • Chang Kŭmhwa

  張錦花‎

 • Chang Sahun

  張師勛‎

 • Chang t’aryŏng

  場打令‎

 • Chang Yangsŏn

  張良善‎

 • Chapchapka

  雜雜歌‎

 • Chapka

  雜歌‎

 • Chebiga

  (= Yŏnjaga)

 • Chech’ang

  齊唱‎

 • Chejŏn

  祭奠‎

 • Cheju minyo

  濟州民謠‎

 • Cheshil chaesan chŏngniguk

  帝室財産整理局‎

 • Chijŏng munhwajae-ioe-ŭi munhwajae

  指定文化財以外‎의文化財‎

 • Chipchangga

  執杖歌‎

 • Chipch’e ch’angjak

  集體創作‎

 • Chipch’e yesul

  集體藝術‎

 • Chirŭm shijo

  지름時調‎

 • Cho

  調‎

 • Cho Cho

  曺操‎

 • Ch’oe Chŏngshik

  崔貞植‎

 • Ch’oe Kyŏngshik

  崔景植‎

 • Ch’oe Sŏngnyong

  崔成龍‎

 • Ch’oe Sun’gyŏng

  崔順慶‎

 • Chogyo

  助敎‎

 • Ch’ohan’ga

  楚漢歌‎

 • Ch’ohye

  草鞋‎

 • Cho Kijun

  曺基俊‎

 • Chŏkpyŏkka

  赤壁歌‎

 • Chŏkpyŏkpu

  赤壁賦‎

 • Ch’ŏllima undong

  千里馬運動‎

 • Ch’omogi

  草木‎이

 • Cho Moran

  趙牧丹‎

 • Ch’ŏngch’un’ga

  靑春歌‎

 • (p.212) Chongdae

  鐘大‎

 • Ch’ŏnggu kojŏn sŏngak hagwŏn

  靑丘古典聲樂學院‎

 • Chŏng Hakki

  鄭學基‎

 • Chongmyo cheryeak

  宗廟祭禮樂‎

 • Chongno kwŏnbŏn

  鐘路券番‎

 • Ch’ŏngnyong

  靑龍‎

 • Ch’ŏngsonyŏn kyohwa yŏnhaphoe

  靑少年敎化聯合會‎

 • Chŏng sori

  情‎소리

 • Ch’ŏng Troupe

  靑牌‎

 • Chŏng Tŭngman

  鄭得晩‎

 • Chŏn’guk kugak kyŏngyŏn taehoe

  全國國樂競演大會‎

 • Chŏn’guk minsok yesul kyŏngyŏn taehoe

  全國民俗藝術競演大會‎

 • Ch’ŏngnyong Temple

  靑龍寺‎

 • Chŏnmun wiwŏn

  傳門委員‎

 • Chŏnsu changhaksaeng

  傳受奬學生‎

 • Chŏnsu kyoyuk chogyo

  傳受敎育助敎‎

 • Chŏnsusaeng

  傳受生‎

 • Ch’ŏnyŏn kinyŏmmul

  天然記念物‎

 • Chŏnyŏnsa

  典涓司‎

 • Ch’oriptong

  초립동

 • Chosan

  朝山‎

 • Chōsen hōmotsu koseki meishō tennenkinenbutsu hozonkai

  朝鮮寶物古蹟名勝天然記念物保存會‎

 • Chōsen hōmotsu koseki meishō tennenkinenbutsu hozonrei

  朝鮮寶物古蹟名勝天然記念物保存令‎

 • Chōsen koseki chōsa hōkoku

  朝鮮古蹟調査報告‎

 • Chōsen koseki kenkyūkai

  朝鮮古蹟硏究會‎

 • Chōsen sōtokufu

  朝鮮總督府‎

 • Chōsen sōtokufu hakubutsukan

  朝鮮總督府博物館‎

 • Chosŏn kamu yŏn’guhoe

  朝鮮歌舞硏究會‎

 • Chosŏn kamudan

  朝鮮歌舞團‎

 • Chosŏn kwŏnbŏn

  朝鮮券番‎

 • Chosŏn wangjo shillok

  朝鮮王朝實錄‎

 • Ch’ŏyongmu

  處容舞‎

 • Ch’uimsae

  추임새

 • Chujak

  朱雀‎

 • Ch’u Kyoshin

  秋敎信‎

 • Chul t’agi

  줄기

 • Ch’ung

  忠‎

 • Chunggŏri

  중거리

 • Chungjungmori

  중중모리

 • Chungmori

  중모리

 • Chungyo minsok charyo

  重要民俗資料‎

 • Chungyo muhyŏng munhwajae

  重要無形文化財‎

 • Ch’unhyangga

  春香歌‎

 • Ch’up’unggam pyŏlgok

  秋風感別曲‎

 • Ch’urin’ga

  出引歌‎

 • Chusan

  主山‎

 • Chu Subong

  朱壽奉‎

 • Chwach’ang

  坐唱‎

 • Dentōteki kenzōbutsugun

  傳統的建造物群‎

 • Dozoku

  (= t’osok)

 • Du Fu

  杜甫‎

 • Enka

  演歌‎

 • Fūzoku

  風俗‎

 • Haegŭm

  奚琴‎

 • Haktoga

  學徒歌‎

 • Ha Kyuil

  河圭一‎

 • Han

  恨‎

 • Hanbok

  韓服‎

 • Han’gang Troupe

  漢江牌‎

 • Han’guk chŏngshin munhwa yŏn’ guwŏn

  韓國精神文化硏究院‎

 • Han’guk kach’ang taegye

  韓國歌唱大系‎

 • Han’guk kubi munhak taegye

  韓國口碑文學大系‎

 • Han’guk kugak hyŏphoe

  韓國國樂協會‎

 • Han’guk kyŏng/sŏdo ch’angak taegye

  韓國京西道唱樂大系‎

 • Han’guk minyo taejŏn

  국민요대전

 • Han’guk minyo yŏn’guhoe

  韓國民謠硏究會‎

 • Han Kyŏngshim

  韓瓊心‎

 • Han Int’aek

  韓仁澤‎

 • Hannam yegi kwŏnbŏn

  漢南藝妓券番‎

 • Han obaengnyŏn

  恨五百年‎

 • Hansŏng kwŏnbŏn

  漢城券番‎

 • Hapch’ang

  合唱‎

 • Ha Sunil

  河順一‎

 • Hojo Tari Troupe

  戶曹‎다리牌‎

 • Homi kŏri

  미거리

 • Hong Nanp’a

  洪蘭坡‎

 • Hŏ Tŏksŏn

  許德善‎

 • Hŭimangga

  希望歌‎

 • Hŭngboga

  興甫歌‎

 • Hŭng t’aryŏng

  打令‎

 • Hwach’o sagŏri

  花草‎사거리

 • Hwang Kiun

  黃琪運‎

 • (p.213) Hwang Yongju

  黃龍周‎

 • Hwarot

 • Hwimori

  몰이

 • Hyangga

  鄕歌‎

 • Hyo

  孝‎

 • Hyŏn Ch’ŏl

  玄哲‎

 • Hyŏngjangga

  刑杖歌‎

 • Hyŏnhaeng ilsŏn chapka

  現行日鮮雜歌‎

 • Ilp’ae

  一牌‎

 • Imjin waeran

  壬辰倭亂‎

 • Im Tonggwŏn

  任東權‎

 • In’gan munhwajae

  人間文化財‎

 • Ip’ae

  二牌‎

 • Ip’al ch’ŏngch’un’ga

  二八靑春歌‎

 • Ipch’ang

  立唱‎

 • Isuja

  履修者‎

 • Isusaeng

  履修生‎

 • Jiang Taigong

  姜太公‎

 • Jisatsurei

  寺刹令‎

 • Jisatsurei shikō kisoku

  寺刹令施行規則‎

 • Jūyō bijutsuhintō no hozon ni kansuru hōritsu

  重要美術品等ノ保存ニ關スル法律‎

 • Jūyō mukei minzoku bunkazai

  重要無形民俗文化財‎

 • Jūyō yūkei minzoku bunkazai

  重要有形民俗文化財‎

 • Kabo kyŏngjang

  甲午更張‎

 • Kaeguri t’aryŏng

  개구리打令‎

 • Kagok

  歌曲‎

 • Kamŭng/Kamang

  가믕/가망

 • Kanggangsullae

  강강술래

 • Kangnŭng tanoje

  江陵端午祭‎

 • Kasa

  歌辭‎

 • Kashiryŏmnikka

  가시렵니까

 • Kat

 • Kayo

  歌謠‎

 • Kayo chipsŏng

  歌謠集成‎

 • Kibu

  妓夫‎

 • Kidungsŏbang

  기둥서방

 • Kiji-shi chul tarigi

  機池市‎줄다리기

 • Kim Ch’ilsŏng

  金七星‎

 • Kim Chongjo

  金宗朝‎

 • Kim Chŏngyŏn

  金正淵‎

 • Kim Ch’ŏnhŭng

  金千興‎

 • Kim Chuho

  金周鎬‎

 • Kim Chuksa

  金竹史‎ (= Kim Suyŏng)

 • Kim Ch’unhong

  金春紅‎

 • Kim Hyŏn’gyu

  金鉉圭‎

 • Kim Inshik

  金仁湜‎

 • Kim Kwanjun

  金寬俊‎

 • Kim Kyech’un

  金桂春‎

 • Kimmaegi sori

  김매기소리

 • Kim Milhwaju

  金蜜花珠‎

 • Kim Okshim

  金玉心‎

 • Kim Pyŏnggyu

  金炳奎‎

 • Kim Sŏngmin

  金成敏‎

 • Kim Sunt’ae

  金順泰‎

 • Kim Suyŏng

  金守英‎

 • Kim T’aebong

  金泰鳳‎

 • Kim Tuch’il

  金斗七‎

 • Kim

  Ŭngnyŏl金應烈‎

 • Kim Yonghun

  金龍勳‎

 • Kin

 • Kinyŏmmul

  記念物‎

 • Kip’ŭn sarang

  깊은사랑

 • Kisaeng

  妓生‎

 • Kkoktugakshi norŭm

  꼭두각시놀음

 • Kkwaenggwari

  꽹과리

 • Kobutsushō torishimarihō

  古物商取締法‎

 • Koki kyūbutsu hozonhō

  古器舊物保存方‎

 • Kokuhō

  国宝‎

 • Kokuhō hozonhō

  国宝保存法‎

 • Kŏllipp’ae

  乞粒牌‎

 • Kombo t’aryŏng

  곰보打令‎

 • Komul

  古物‎

 • Kŏmun’go sanjo

  거문고散調‎

 • Kongboch’ŏ

  公報處‎

 • Kongch’ŏga

  恐妻家‎

 • Kongch’ŏng

  公廳‎

 • Kongmyŏngga

  孔明歌‎

 • Kongnosang

  功勞賞‎

 • Kŏsa

  居士‎

 • Koseki oyobi ibutsu hozon kisoku

  古蹟及遺物保存規則‎

 • Koshaji chōsa iinkai

  古社寺調査委員會‎

 • Koshaji hozonhō

  古社寺保存法‎

 • Kosŏng nongyo

  固城農謠‎

 • Kugag-ŭi hyanggi

  國樂‎의香氣‎

 • Kugak ch’anyang kasu hyŏphoe

  國樂讚揚歌手協會‎

 • Kugak yŏnyesa

  國樂演藝社‎

 • Kuhwangshil chaesanpŏp

  舊皇室財産法‎

 • Kuhwangshil chaesan samuch’ongguk

  舊皇室財産事務總局‎

 • Kukpo

  國寶‎

 • (p.214) Kukpo kojŏk myŏngsŭng ch’ŏnyŏn kinyŏmmul imshi pojon wiwŏnhoe

  國寶古蹟名勝天然記念物臨時保存委員會‎

 • Kŭkpon paebaengi kut

  劇本‎배뱅이굿

 • Kukp’ung

  國風‎

 • Kŭmch’ŏn taejwa

  金千代座‎

 • Kŭmgangsan t’aryŏng

  金剛山打令‎

 • Kungnaebu kamubyŏlgam

  宮內府歌舞別監‎

 • Kungnip kugagwŏn

  國立國樂院‎

 • Kut

  굿

 • Kutkŏri

  굿거리

 • Kuwanggung

  舊王宮‎

 • Kuwanggung chaesan ch’ŏbunpŏp

  舊王宮財處分法‎

 • Kwach’ŏn Panga Tari Troupe

  果川‎방아다라牌‎

 • Kwana

  官衙‎

 • Kwandong p’algyŏng

  關東八景‎

 • Kwangdae

  광대

 • Kwanggyo kwŏnbŏn

  廣橋券番‎

 • Kwansanyungma

  關山戎馬‎

 • Kwan U

  關羽‎

 • Kwanuhŭi

  觀優戱‎

 • Kwŏnbŏn

  券番‎

 • Kyobangch’ŏng

  敎坊廳‎

 • Kyodokwa

  敎導科‎

 • Kyōkō zaisan kanri kitei

  鄕校財産管理規定‎

 • Kyŏngballim

  경발림

 • Kyŏngbokkung t’aryŏng

  景福宮打令‎

 • Kyŏnggi minyo

  京畿民謠‎

 • Kyŏngguk taejŏn

  經國大典‎

 • Kyŏnghwa kwŏnbŏn

  京華券番‎

 • Kyŏngjo

  京調‎

 • Kyŏngnodang

  敬老堂‎

 • Kyŏng sagŏri

  경사거리

 • Maengho ch’ullim

  猛虎出林‎

 • Maettol sori

  맷돌소리

 • Maizō

  埋藏‎

 • Mandam

  漫談‎

 • Manggŏn

  網巾‎

 • Menarijo

  메나리調‎

 • Miryang arirang

  密陽‎아리랑

 • Mingei

  民芸‎

 • Minjok

  民族‎

 • Minjung

  民衆‎

 • Minsok charyo

  民俗資料‎

 • Minyo

  民謠‎

 • Minzoku

  民俗‎

 • Minzoku bunkazai

  民俗文化財‎

 • Minzoku geinō

  民俗芸能‎

 • Miryang paekchung nori

  密陽百中‎놀이

 • Modaeyŏk

  謀大逆‎

 • Mogap

  某甲‎

 • Monggŭmp’o t’aryŏng

  夢金浦打令‎

 • Mudang

  巫堂‎

 • Mudang kwahak kŭpche

  巫堂‎과급제

 • Mudang satto

  巫堂‎삿도

 • Mudong

  舞童‎

 • Muga

  巫歌‎

 • Muhyŏng munhwajae

  無形文化財‎

 • Muhyŏng munhwajae chosa pogosŏ

  無形文化財調査報告書‎

 • Muhyŏng munhwajae pojŏn mit chinhŭng-e kwanhan pŏmnyul

  무문재보전및진에관법률

 • Mukei

  無形‎

 • Mukei bunkazai

  (= Muhyŏng munhwajae)

 • Muk Kyewŏl

  墨桂月‎

 • Mun Ch’anggyu

  文昌圭‎

 • Mun Howŏl

  文湖月‎

 • Munhwajae charyo

  文化財資料‎

 • Munhwajaech’ŏng

  文化財廳‎

 • Munhwajae kwalliguk

  文化財管理局‎

 • Munhwajae kwalli t’ŭkpyŏl hoegyepŏp

  文化財管理特別會計法‎

 • Munhwajae pohopŏp

  文化財保護法‎

 • Munhwajae pohopŏp shihaengnyŏng

  文化財保護法施行令‎

 • Munhwajae pojon wiwŏnhoe kyujŏng

  文化財保存委員會規定‎

 • Munhwajae wiwŏnhoe

  文化財委員會‎

 • Munhwajae wiwŏnhoe kyujŏng

  文化財委員會規定‎

 • Munhwajae yŏn’guso

  文化財硏究所‎

 • Munhwa pojonkwa

  文化保存科‎

 • Munhwa sanŏp chinhŭng kibonpŏp

  文化産業振興基本法‎

 • Munhwa yesul chinhŭngpŏp

  文化藝術振興法‎

 • Munhwa yusan

  文化遺産‎

 • Mun Segŭn

  文‎세근

 • Myŏngsŭng

  名勝‎

 • Nakhwa yusu

  落花流水‎

 • Nalt’ang Troupe

  날牌‎

 • Namdo

  南道‎

 • Namdo tŭl norae

  南道‎들노래

 • (p.215) Namsadang

  男寺黨‎/-社堂‎/-寺堂‎

 • Nanbongga

  難逢歌‎

 • Nin’gen kokuhō

  人間国宝‎

 • Nodŭl kangbyŏn

  노들江邊‎

 • Nollyang/-lyŏng

  놀량/-령

 • Nongak

  農樂‎

 • Nongch’on chinhŭng undong

  農村振興運動‎

 • Norae

  노래

 • Nori

  놀이

 • Nunmul chŏjŭn Tuman’gang

  눈물젖은豆滿江‎

 • O Pongnyŏ

  吳福女‎

 • O T’aesŏk

  吳太石‎

 • Obongsan t’aryŏng

  五峯山打令‎

 • Odolttogi

  오돌또기

 • Ŏkkae ch’um

  어깨춤

 • Ŏnmori

  엇모리

 • Ŏrang t’aryŏng

  어랑打令‎

 • Ŏtchungmori

  엇중몰이

 • Ŏu yadam

  於于野談‎

 • P’ae

  牌‎

 • Paebaengi kut

  배뱅이굿

 • Paekho

  白虎‎

 • Paekkot t’aryŏng

  배꽃打令‎

 • Paek Shinhaeng

  白信行‎

 • Paennorae

  뱃노래

 • Paeogae Majŏn Tari Troupe

  배오개마전다리牌‎

 • Pak Chŏnghŭi

  朴正熙‎

 • Pak Ch’un’gyŏng

  朴春景‎

 • Pak Ch’unjae

  朴春載‎

 • Pak Insŏp

  朴仁燮‎

 • Pak Kŭmhong

  朴錦紅‎

 • Pak Nokchu

  朴綠珠‎

 • Pak Puyong

  朴芙蓉‎

 • Pak Samsoe

  朴三釗‎

 • Pallim ch’um

  발림춤

 • Palt’al

 • P’alto myŏngch’ang taehoe

  八道名唱大會‎

 • Pangan sori

  방안소리

 • Panga t’aryŏng

  방아打令‎

 • Pangmulga

  房物歌‎

 • P’ansori

  소리

 • P’an yŏmbul

  念佛‎

 • Para

  바라

 • Park Chung Hee

  (= Pak Chŏnghŭi)

 • Pawi t’aryŏng

  바위령

 • P’iri

 • Pomul

  寶物‎

 • Pongsan t’alch’um

  鳳山‎춤

 • Poryŏm

  보렴

 • Poyuja

  保有者‎

 • Poyuja hubo

  保有者候補‎

 • Ppongtchak

  뽕짝

 • Ppuri kip’ŭn namu

  뿌리깊은나무

 • Pudongsan

  不動産‎

 • Pujŏk

  符籍‎

 • Puk

 • Pulgyo chaesan kwallipŏp

  佛敎財産管理法‎

 • P’ungdŭngga

  豊登歌‎

 • P’ungmul

  風物‎

 • P’ungnyu

  風流‎

 • P’yŏng shijo

  平時調‎

 • Pyŏngshin nanbongga

  病身難逢歌‎

 • P’yŏngyangga

  平壤歌‎

 • P’yŏngyang kyŏnggaega

  平壤景槪歌‎

 • P’yŏngyang mudang sori

  平壤巫堂‎소리

 • Riōke hakubutsukan

  李王家博物館‎

 • Sabalga

  沙鉢歌‎

 • Sach’ŏlga

  四節歌‎

 • Sadang

  寺黨‎/社堂‎/寺堂‎

 • Sadanggol

  사당골

 • Saemaŭl chŏngshin

  새마을精神‎

 • Saemaŭm undong

  새마음運動‎

 • Saengmae chaba

  생매잡아

 • Sae t’aryŏng

  새령

 • Sagŏri

  사거리

 • Sagyech’uk

  四契軸‎

 • Sajang

  社長‎ (= sadang)

 • Sajŏk

  史蹟‎

 • Samgukchi yŏnŭi

  三國志演義‎

 • Samhwa kwŏnbŏn

  三和券番‎

 • Samp’ae

  三牌‎

 • Sangjwajung

  上佐‎중

 • Sangsapyŏng

  相思病‎

 • Sangyŏ sori

  喪輿‎소리

 • San yŏmbul

  山念佛‎

 • Sasŏl shijo

  辭說時調‎

 • Sejon-kut

  世尊‎굿

 • Semach’i

  세마치

 • Shibak

  十惡‎

 • Shibi

  十二‎

 • Shich’ang

  詩唱‎

 • Shi-do chijŏng munhwajae

  市道指定文化財‎

 • Shijo

  時調‎

 • Shimch’ŏngga

  沈淸歌‎

 • (p.216) Shinawi

  시나위

 • Shin Kwangsu

  申光洙‎

 • Shin minyo

  新民謠‎

 • Shin Nakt’aek

  申洛澤‎

 • Shin Pangch’o

  申芳草‎

 • Shin Pulch’ul

  申不出‎

 • Shin seikatsu undō

  新生活運動‎

 • Shipchangga

  十杖歌‎

 • Shiseki meishō tennenkinenbutsu hozonhō

  史蹟名勝天然記念物保存法‎

 • Soebunggu Troupe

  西氷庫牌‎

 • So Ch’unhyangga

  小春香歌‎

 • Sŏdo sori

  西道‎소리

 • Sŏdo sori hagwŏn

  西道‎소리學院‎

 • Sŏdo sori pojonhoe

  西道‎소리保存會‎

 • Sogo

  小鼓‎

 • Sogyo

  俗謠‎

 • Sŏkchŏn kyŏngu

  石田耕牛‎

 • Sŏnch’ang

  先唱‎

 • Sŏngbuk-tong Troupe

  城北東牌‎

 • Sŏng Kyŏngnin

  成慶麟‎

 • Song Man’gap

  宋萬甲‎

 • Songsŏ

  誦書‎

 • Song Sŏkha

  宋錫夏‎

 • Sŏnsori sant’aryŏng

  선소리山打令‎

 • Sŏnsori sant’aryŏng yŏn’gu pojonhoe

  선소리山打令硏究保存會‎

 • Sŏnyuga

  船遊歌‎

 • Sori

  소리

 • Sorikkun

  소릿군/소리꾼

 • So Wanjun

  蘇完俊‎

 • Sshirŭm

  씨름

 • Sŭngmu

  僧舞‎

 • Sŭri sŭri pom param

  스리스리봄바람

 • Sushimga

  愁心歌‎

 • Ta-dong chohap

  茶洞組合‎

 • Taedong kwŏnbŏn

  大同券番‎

 • Taegŭm

  대금

 • Taehan kugagwŏn

  大韓國樂院‎

 • Taehan min’guk ibuk 5-do-e kwanhan t’ŭkpyŏl choch’ipŏp

  대민국이북5도에관별조치법

 • Taehan minsok yesul hagwŏn

  大韓民俗藝術學院‎

 • Taejŏng kwŏnbŏn

  大正券番‎

 • T’aekkyŏn

 • Tae myŏngnyul chikhae

  大明律直解‎

 • T’aep’yŏngga

  太平歌‎

 • T’aep’yŏngso

  太平簫‎

 • Talbi

  달비

 • Talkŏri

  달거리

 • Tan’ga

  短歌‎

 • Tanggŭm aegi

  당금애기

 • Tapkyo

  踏嶠‎

 • Tari

  다리

 • T’aryŏng

  打令‎

 • T’aryŏngkkun

  령꾼

 • Tchanji Troupe

  짠지牌‎

 • Todŭri

  도드리

 • Tohwa t’aryŏng

  桃花打令‎

 • Tokch’ang

  獨唱‎

 • Tondollari

  돈돌라리

 • Tongi kimil

  동이기밀

 • Tongmak Troupe

  東幕牌‎

 • Tongsan

  動産‎

 • T’ongsok

  通俗‎

 • Tongyun

  洞允‎

 • Toraji t’aryŏng

  도라지打令‎

 • T’ori

 • T’osok

  土俗‎

 • Trot

 • Ttuksŏm Troupe

  뚝섬牌‎

 • Tugyŏnsae unŭn maŭl

  두견새우는마을

 • Tungdung t’aryŏng

  둥둥打令‎

 • Twissan t’aryŏng

  뒷山打令‎

 • Twit sori

  뒷소리

 • Ŭijŏngbu

  議政府‎

 • Ŭit’aek

  義澤‎

 • Umjip

  움집

 • Unsan paebaengi kut

  雲山‎배뱅이굿

 • Wangshimni Troupe

  往十里牌‎

 • Wang Subok

  王壽福‎

 • Wimun

  慰問‎

 • Wŏlsŏn

  月仙‎

 • Wŏnhyŏng

  原形‎

 • Wŏn Kyŏngt’ae

  元慶兌‎

 • Yangban

  兩班‎

 • Yanggŭm

  洋琴‎

 • Yangsando

  陽山道‎

 • Yangsan hakch’um

  梁山鶴‎춤

 • Yang Soun

  楊蘇云‎

 • Yech’ŏn t’ongmyŏng nongyo

  醴泉通明農謠‎

 • Yesurwŏn

  藝術院‎

 • (p.217) Yi Ch’angbae

  李昌培‎

 • Yi Chŏngnyŏl

  李貞烈‎

 • Yi Ch’unhŭi

  李春羲‎

 • Yi Ch’unmok

  李春木‎

 • Yi Hwaja

  李花子‎

 • Yi Hwajungsŏn

  李花仲仙‎

 • Yi Insu

  李仁洙‎

 • Yi Kyewŏl

  李桂月‎

 • Yi Kyŏngok (= Muk Kyewŏl)

  李瓊玉‎

 • Yi Mansŏk

  李萬石‎

 • Yi Myŏnggil

  李命吉‎

 • Yi Nŭnghwa

  李能和‎

 • Yi Pandohwa

  李半島花‎

 • Yi Pohyŏng

  李輔亨‎

 • Yi Sangsu

  李祥洙‎

 • Yi Sohyang

  李少香‎

 • Yi Sŏnggye

  李成桂‎

 • Yi Sora

  李素羅‎

 • Yi Sŭngch’ang

  李承昌‎

 • Yi T’oegye

  李退溪‎

 • Yi Tongshik

  李東植‎

 • Yi Tongun

  李東運‎

 • Yi Toryŏng

  李道令‎

 • Yi

  Ŭn’gwan李殷官‎

 • Yi

  Ŭnju李銀珠‎

 • Yiwangjik

  李王職‎

 • Yi Yullan (= YiŬnju)

  李潤蘭‎

 • Yi Yusaek

  李柳色‎

 • Yŏkkŭm

  엮음

 • Yŏmbul

  念佛‎

 • Yonanuki

  ヨナ仮き‎

 • Yŏngbyŏn’ga

  寧邊歌‎

 • Yongsan Samgae Troupe

  龍山‎삼개牌‎

 • Yŏngsŏn

  營繕‎

 • Yŏnjaga

  燕子歌‎

 • Yŏsadang

  女寺黨‎

 • Yuhaeng chapka

  流行雜歌‎

 • Yuhaengga

  流行歌‎

 • Yuhaeng soga

  流行小歌‎

 • Yuhyŏng munhwajae

  有形文化財‎

 • Yu Inman

  柳寅晩‎

 • Yu Kaedong

  柳開東‎

 • Yukchabaegi

  六字‎배기

 • Yukch’irwŏl hŭrin nal

  六七月‎린날

 • Yūkei

  有形‎

 • Yukkuhamdo

  六衢咸道‎

 • Yu Mongin

  柳夢寅‎

 • Yusan’ga

  遊山歌‎

 • Zhuge Liang

  諸葛亮‎ (p.218)