Jump to ContentJump to Main Navigation
Mainstream Culture RefocusedTelevision Drama, Society, and the Production of Meaning in Reform-Era China$

Xueping Zhong

Print publication date: 2010

Print ISBN-13: 9780824834173

Published to Hawaii Scholarship Online: November 2016

DOI: 10.21313/hawaii/9780824834173.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM HAWAII SCHOLARSHIP ONLINE (www.hawaii.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Hawaii University Press, 2021. All Rights Reserved. An individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in HSO for personal use.date: 05 August 2021

(p.197) Filmography

(p.197) Filmography

Source:
Mainstream Culture Refocused
Publisher:
University of Hawai'i Press

Bibliography references:

This filmography lists most dramas mentioned in the book under their English titles. Recognizing the difference between film and television production in China, I credit script writers as well as directors. Although there tends to be more than one production company for each serial, given limited space, I list only one such entity for each drama. I use pinyin to identify these companies so that they can be easily identified by other researchers.

Entry style: English title (pinyin) Chinese characters (script writer[s]; director[s]); production company, year). No. of episodes.

Absolute Power (Juedui quanli) 绝对权力‎ (Zhou Meisen, Sun Xinyue; Cheng Hao and Jiao Shaohua; Hunan Dianguang Chuanmei Gufen Youxian Gongsi Jiemu Fengongsi et al., 2003). 27 episodes.

Age of True Feelings (Zhenqing niandai) 真情年代‎ (Li Ming, Zhang Ruizheng, Gao Shan; Gao Xixi; Zhongyang Dianshitai Wenyi Zhongxin Yingshibu et al., 2005). 31 episodes.

As Tangerines Turn Red (Juzi hongle) 橘子红了‎ (Qi Jun; Li Shaohong; Zhongguo Guojidianshi Zong Gongsi, 2002). 25 episodes.

Black Fog (Hei wu) 黑雾‎ (Zhang Chenggong; Pang Hao; Nanjing Dianshitai, 2003). 24 episodes.

Black Guns (Hei qiang) 黑枪‎ (Fu Jingsheng; Jiuzhou Yingshi Wenhua Jiaoliu Youxian Gongsi et al., 2004). 32 episodes.

Black Hole (Hei dong) 黑洞‎ (Lu Chuan, Zhang Chenggong; Guan Hu; Beijing Dianying Zhipianchang et al., 2000). 31 episodes.

Black Ice (Hei bing) 黑冰‎ (Zhang Chenggong; Wang Jixing; Shanghai Dongfang Dianshitai et al., 2001). 20 episodes.

Black Money (Hei jin) 黑金‎ (Jiang Dian; Liu Xin; Shanhai Dianying Jituan Gongsi Dianshiju Zhizuo Zhongxin et al., 2002). 20 episodes.

Black Powder (Hei fen) 黑粉‎ (Zhang Yongshen; Dong Zhiqiang; Tianjin Dianshitai Dianshiju Zhizuo Zhongxin et al., 2000). 20 episodes.

Blue Lilies (Lanse matilian) 蓝色马蹄莲‎ (Chen Xinhao; Wang Wenjie; Shanghai Wenguang Xinwen Chuanmei Jituan et al., 2002). 20 episodes.

Clever-and-Sharp-Mouthed Ji Xiaolan I, II, III, IV (Tiechi tongya Ji Xiaolan) 铁齿铜牙纪晓岚‎ (Chen Wengui; Liu Jiacheng, Luo Changan; Beijing Yahuan Yingshi Zhizuo Youxian Gongsi et al., 2000–2009). 165 episodes.

(p.198) Comings and Goings (Lailai wangwang) 来来往往‎ (Zhang Junan, Ma Xiaoyin, Fu Jingsheng; Tian Di; Beijing Zhongbo Xiandai Touzi Zixun Youxian Zeren Gongsi et al., 1998). 18 episodes.

Divorce Chinese Style (Zhongguo shi lihun) 中国式离婚‎ (Wang Hailing; Shen Yan; Chunzhen Niandai Wenhua Chuanbo Youxian Gongsi et al., 2004). 23 episodes.

East Sunshine, West Rain (Dongbian richu xibianyu) 东边日出西边雨‎ (Li Xiaoming; Zhao Baogang; Beijing Chengxiang Yingshi Zhizuo Gongsi et al., 1995). 20 episodes.

Emperor Kangxi Traveling Undercover I (Kangxi weifu sifang ji) 康熙微服私访记‎ I (Zou Jingzhi; Zhang Zien; Guangdong Juxing Yingye Youxian Gongsi, 1997). 30 episodes.

Emperor Kangxi Traveling Undercover II (Kangxi weifu sifang ji) 康熙微服私访记‎ II (Zou Jingshi; Zhang Guoli; Guangdong Juxing Yingye Youxian Gongsi, 1999). 30 episodes.

Emperor Kangxi Traveling Undercover III (Kangxi weifu sifang ji) 康熙微服私访记‎ III (Zou Jingzhi; Zhang Guoli; Guangdong Juxing Yingye Youxian Gongsi, 2001). 26 episodes.

Emperor Wu of the Han Dynasty (Han wu da di) 汉武大帝‎ (Jiang Qitao; Hu Mei; Zhongguo Dianying Jituan Gongsi et al., 2004). 64 episodes.

Empress Wu Zetian (Wu Zetian) 武则天‎ (Zhang Tianmin, Ran Ping, Ke Zhanghe; Chen Jialin; Zhongguo Guoji Dianshi Zong Gongsi, 1995). 30 episodes.

Empty Alleyway (Kong xiangzi) 空巷子‎ (Xiao Yu, Zheng Kainan; Wang Xiaoming; Wanke Yingshi Youxian Gongsi et al., 2007). 30 episodes.

Empty House (Kong fangzi) 空房子‎ (Wan Fang, Cheng Shijian; Chen Guoxing; Wanke Yingshi Youxian Gongsi et al., 2004). 19 episodes.

Eyes Forever Open (Yong bu mingmu) 永不瞑目‎ (Hai Yan; Zhao Baogang; Hairun Guoji Guanggao Youxian Gongsi et al., 1999). 27 episodes.

Four Generations under One Roof (Sishi tongtang) 四世同堂‎ (Lin Ruwei, Li Xiang, Niu Xingli; Lin Ruwei; Beijing Dianshi Zhipian Chang, 1985). 28 episodes.

Good-bye, Vancouver (Biele, Wengehua) 别了,温哥华‎ (Gao Xuan, Ren Baoru; Zhao Baogang; Zhongguo Dianying Jituan Gongsi et al., 2003). 22 episodes.

Good Cops and Bad Cops (Xingjing bense) 刑警本色‎ (Zhang Chengong, Yang Haibo; Zhang Jiandong; Nanfang Zhengquan Beijing Siyu Guanggao Gongsi et al., 1999). 22 episodes.

Heavens Above (Cangtian zai shang) 苍天在上‎ (Lu Tianmin; Zhou Huan; Zhongguo Dianshiju Zhongxin, 1995). 17 episodes.

Heroes Have No Regrets (Yingxiong wuhui) 英雄无悔‎ (Deng Yuan et al.; He Mengfan et al.; Guangdong Dianshitai et al., 1995). 39 episodes.

Holding Hands (Qian shou) 牵手‎ (Wang Hailing; Yang Yang; Zhongguo Guoji Dianshi Zong Gongsi et al., 1999). 18 episodes.

Huo Yuanjia (Huo Yuanjia) 霍元甲‎ (Zhang Huabiao; Xu Xiaoming; Xianggang Lidi Dianshi, 1981). 20 episodes.

In the Name of the Highest Principle (Zhigao liyi) 至高利益‎ (Zhou Meisen; Ba Te Er; Zhongguo Dianshitai Zhongguo Guoji Dianshi Zong Gongsi et al., 2001). 20 episodes.

Jade Goddess of Mercy (Yu Guanyin) 玉观音‎ (Hai Yan; Ding Hei; Hairun Yingshi Zhizuo Youxian Gongsi et al., 2003). 27 episodes.

(p.199) Ji Xiaolan, the Gifted Talent (Fengliu caizi Ji Xiaolan) 风流才子纪晓岚‎ (Ding Shanxi, Sun Shupei; Wu Song; Guangdong Juxing Yingye Youxian Gongsi et al., 2001). 25 episodes.

Journey to the West (Xiyou ji) 西游记‎ (Yang Jie; Zhongguo Dianshiju Zhizuo Zhongxin et al., 1982–1988). 25 episodes.

The Kangxi Court (Kangxi wangchao) 康熙王朝‎ (Zhu Sujin, Hu Jianxin; Chen Jialin, Liu Dayin; Zhongguo Guoji Dianshi Zong Gongsi, 2001). 50 episodes.

Like Fog, Like Rain, Also Like Wind (Xiang wu xiang yu you xiang feng) 像雾像雨又像风‎ (Zhang Baochen; Zhao Baogang;, Beijing Dianying Zhipianchang Dianshi Jimu Zhizuo Zhongxin et al., 2001). 30 episodes.

Loyalty (Zhongcheng) 忠诚‎ (Zhou Meisen; Hu Mei; Shanghai Shiwei Xuanchuanbu et al., 2001). 20 episodes.

Marching towards the Republic (Zouxiang gonghe) 走向共和‎ (Sheng Heyu, Zhang Jianwei; Zhang Li; Zhongguo Guoji Dianshi Zong Gongsi et al., 2003). 59 episodes.

Marriage in the New Era (Xin jiehun shidai) 新结婚时代‎ (Wang Hailing; Yan Bo; Zhongguo Hu Yingshi Zhizuo Gongsi et al., 2006). 25 episodes.

Nothing in the Mirror (Kong jingzi) 空镜子‎ (Wan Fang; Yang Yazhou; Zhongguo Guoji Dianshi Zong Gongsi et al., 2001). 20 episodes.

Ordinary Life (Pingdan shenghuo) 平淡生活‎ (Hai Yan; Ding Hei; Hairun Yingshi Zhizuo Youxian Gongsi, 2004). 24 episodes.

Outlaws of the Marsh (Shuihu zhuan) 水浒传‎ (Yang Zhengguang, Ran Ping; Zhang Shaolin; Zhongguo Dianshiju Zhizuo Zhongxin, 1997). 43 episodes.

Palace of Desire (Daming gongci) 大明宫词‎ (Zheng Zhong, Wang Yao; Li Shaohong and Zeng Nianping; Zhongyang Dianshitai et al., 1999). 40 episodes.

Plain-Clothed Cops (Bianyi jingcha) 便衣警察‎ (Hai Yan; Lin Ruwei and Cai Fade; Bejing Dianshi Yishu Zhongxin, 1987). 12 episodes.

Playfully Told Tales of Emperor Qianlong (Xishuo Qianlong) 戏说乾隆‎ (Song Xiangru; Fan Xiuming; Beijing Dianying Zhipianchang Dianshi Bu and Taiwan Feiteng Dianying Gongsi, 1991). 41 episodes.

The Police Chief (Gongan juzhang) 公安局长‎ (Wei Ren; Zhang Guoqing; Gonganbu Yingshi Wenhua Zhongxin et al., 2002). 21 episodes.

Prime Minister Liu Luoguo (Zaixiang Liu Luoguo) 宰相刘罗锅‎ (Shi Ling et al.; Zhang Zien; Beijing Chengxiang Yingshi Zhizuo Gongsi et al., 1994). 40 episodes.

Princess Huanzhu I (Huanzhu gege) 还珠格格‎ I (Qiong Yao; Sun Shupei; Hunan Jingji Dianshitai, 1997). 24 episodes.

Princess Huanzhu II (Huanzhu gege) 还珠格格‎ II (Qiong Yao; Sun Shupei; Hunan Jingji Dianshitai, 1999). 48 episodes.

Princess Huanzhu III (Huanzhu gege) 还珠格格‎ III (Qiong Yao; Ling Ping, Ding Yangguo; Hunan Dianshitai, 2003). 40 episodes.

The Qianlong Court (Qianlong wangchao) 乾隆王朝‎ (Chen Yasheng, Shui Yunxian, Yao Yuan; Ma Xiao, Zhao Lei; Hunan Dianguang Chuanmei Gufen Youxian Gongsi et al., 2002). 40 episodes.

Red Carnations (Hongse kangnaixin) 红色康乃馨‎ (Chen Xinhao; Bao Fuming; Zhongguo Guoji Dianshi Zong Gongsi et al., 2000). 22 episodes.

Romance of Three Kingdoms (Sanguo yanyi) 三国演义‎ (Du Jiafu et al.; Wang Fulin; Zhongguo Dianshiju Zhizuo Zhongxin, 1994). 84 episodes.

(p.200) Romantic Life in Brilliant Red (Xuese langman) 血色浪漫‎ (Du Liang; Teng Wenji; Runya Yingshi Chuanbo Youxian Gongsi et al., 2004). 33 episodes.

Senior Colonel’s Daughter (Daxiao de nüer) 大校的女儿‎ (Wang Hailing; Zhang Jinzhan; Zhongyang Dianshitai Yingshibu et al., 2007). 20 episodes.

Snow-Covered Traces (Daxue wuhen) 大雪无痕‎ (Lu Tianming; Lei Xianhe; Zhongguo Dianshiju Zhizuo Zhongxin et al., 2000). 20 episodes.

Soldiers, Be Ready (Shibing tuji) 士兵突击‎ (Lan Xiaolong; Kang Honglei; Bayi Dianying Zhipian Chang et al., 2006). 30 episodes.

Sued by the State (Guojia gongsu) 国家公诉‎ (Zhou Meisen, Sun Xinyue; Jiang Shaohua; Shanghai Dongfang Dianying Pingdao et al., 2003). 35 episodes.

There’s a Snow Storm Tonight (jinye you baofengxue) 今夜有暴风雪‎ (Li Deshun, Sun Zhou; Sun Zhou; Shandong Dianshitai, 1984). 4 episodes.

Time Idled Away (Cuotuo suiyue) 蹉跎岁月‎ (Ye Xin; Cai Xiaoqing; Zhongyang Dianshitai, 1982). 4 episodes.

Unknown Life of Empress Xiaozhuang (Xiaozhuang mishi) 孝庄秘史‎ (Yang Haiwei; You Xiaogang, Liu Dekai; Beijing Dingdu Shiji Wenhua Fazhan Youxian Gongsi, et al., 2000). 38 episodes.

With What to Save You, My Loved One (Na shenme zhengjiu ni, wode airen) 拿什么拯救你,我的爱人‎ (Hai Yan; Zhao Baogang; Hairun Yingshi Zhizuo Gongsi et al., 2002). 23 episodes.

Yearnings (Kewang) 渴望‎ (Li Xiaoming; Lu Xiaowei; Beijing Dianshi Yishu Zhongxin, 1990). 50 episodes.

The Yongzheng Court (Yongzheng wangchao) 雍正王朝‎ (Liu Heping, Luo Qinglie; Hu Mei; Zhongguo Dianshitai Yingshibu et al., 1998). 44 episodes.