Jump to ContentJump to Main Navigation
Accounts and Images of Six Kannon in Japan$

Sherry D. Fowler

Print publication date: 2016

Print ISBN-13: 9780824856229

Published to Hawaii Scholarship Online: May 2017

DOI: 10.21313/hawaii/9780824856229.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM HAWAII SCHOLARSHIP ONLINE (www.hawaii.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Hawaii University Press, 2018. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in HSO for personal use (for details see www.universitypressscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 17 October 2018

(p.369) Bibliography

(p.369) Bibliography

Source:
Accounts and Images of Six Kannon in Japan
Publisher:
University of Hawai'i Press

Primary Sources

Asabashō. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 9. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934. Also in Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 38. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Atsuzōshi. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 78, no. 2483. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Bandō Saikoku Chichibu hyaku Kanzeon reijōki. Tokyo: Hakubunkan, 1903.

Banshū Shoshasan engi. In Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 117. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Besson zakki. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 3. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Buddhavacana Ekadaśamukha dhāraṇī sūtra (Ch. Foshuo shiyimin guanshiyin shenzhou jing; J. Bussetsu Jūichimen Kanzeon jinjukyō). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 46, no. 1070. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Bukong juansuo zhou jing (J. Fukūkenjaku jukyō). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 20, no. 1093. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Bungo kokushi: Tsuketari senshaku Bungo fudoki, ed. Karahashi Seisai (1736–1801). Tokyo: Hōbundō, 1975.

Bussetsu Rokuji jinjuōkyō. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 20, no. 1045. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Bussetsu Rokuji juōkyō. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 20, no. 1044. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Butsuzō zui. See Shoshū Butsuzō zui and Zōho shoshū Butsuzō zui.

Byakuhōkushō, by Ryōsen (1258–1341). In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 6. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Byakuhōshō. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 10. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Chūyūki. In Zōho shiryō taisei, vols. 9–14. Kyoto: Rinsen Shoten, 1965.

Daihōonji engiki. In Kyōtofu Kyōikuchō Bunkazai Hogoka. Kokuhō kenzōbutsu Daihōonji Hondō shūri koji hōkokusho. Kyoto: Kyōtofu Kyōikuchō Bunkazai Hogoka, 1954. Also (p.370) in Itō Shirō, Senbon Shakadō Daihōonji no bijutsu to rekishi. Kyoto: Yanagihara Shuppan, 2008.

Dainichi sho (J. Daibirushana jōbutsu kyō sho; Ch. Dapiiu zhena cheng fo jing su). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 39, no. 1796. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Dazai kannai shi, ed. Itō Tsunetaru (1774–1858). Tokyo: Bunken Shuppan, 1989.

Denshin kaishu Hokusai manga, by Katsushika Hokusai (1760–1849). Bishū Nagoya: Eirakuya Tōshirō; Edo: Dōdemise, 1834–1878.

Ding lunwang damantuluo guanding yigui (J. Chōrinnō daimandara kanjō giki). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 19, no. 959. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Edo meisho zue, ed. Saitō Chōshu (1737–1799) et al. Edo: Suharaya Mohē 1834–1836.

Eiga monogatari, ed. Yamanaka Yutaka. Tokyo: Shōgakkan, 1995–1998.

Enryakuji gokoku engi. In Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 126. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Foshuo chimingzang yujia dajiao zunna pusa daming chenjiu yiqui jing (J. Bussetsu jimyōzō yugadaikyō sonna bosatsu daimyōjōju gikikyō). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 20, no. 1169. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Fu fazang yinyuan zhuan (J. Fuhōzō innenden). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 50, no. 2058. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Fumonji daidai senshi. In Uemura Shigeji, Kyushu Sagara no jiin shiryō. Kumamoto: Seichōsha, 1968.

Fusō ryakki, by Kōen (d. 1169). In Shintei zōho kokushi taikei, vol. 12. Tokyo: Kokushi Taikei Kankōkai, 1965.

Genkō shakusho. In Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 101. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Genpishō. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 78, no. 2486. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Getsudō kenmonshū. In Zoku Nihon zuihitsu taisei, bekkan, eds. Mori Senzō and Kitagawa Hirokuni, vol. 3. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1982.

Gyōrinshō, by Jōnen (fl. 1154). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 76, no. 2409. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Hantōkō. In Shinshū Kyōto sōsho, vol. 18. Kyoto: Rinsen Shoten, 1976.

Hishō. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 78, no. 2489. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Hishō mondō, by Raiyu (1226–1304). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 79, no. 2536. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Hizōkonpōshō. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 78, no. 2458. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Honchō bunshū. In Shintei zōho kokushi taikei, vol. 30. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1964.

(p.371) Iemitsu kyōki. In Rekidai zanketsu nikki, ed. Kurokawa Harumura, vol. 8. Kyoto: Rinsen Shoten, 1969–1971.

Inryōken nichiroku, by Kikei Shinzui (d. 1469). In Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 134. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Jiin jūki meisai chō. Handwritten records of temple property compiled by the government and kept at special collections at Kyoto Furitsu Sōgō Shiryōkan (Kyoto Prefectural Library and Archives).

Jimoku taiseishō. In Shintei zōho shiseki shūran, vol. 1 (bekkan). Kyoto: Rinsen Shoten, 1973.

Kakuzenshō. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 4. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Kanjizai Nyoirin Kannon Bosatsu yuga hōyō. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 20, no. 1087. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Kannon reijōki zue. Kyoto: Sakaiya Nihē, 1845.

Keiran shūyōshū. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 76, no. 2410. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Kiizoku fudoki. In Zoku Shingonshū zensho, vol. 37. Wakayama-ken, Ito-gun, Kōyasan: Zoku Shingonshū Zensho Kankōkai, 1975–1988.

Kirishima ryaku engi. In Hizen, Higo, Hyūga, Satsuma, Ōsumi no kuni, Shintō taikei, eds. Kudō Keiichi and Matsumoto Sumio, vol. 45. Tokyo: Shinto Taikei Henzankai, 1987.

“Kōdaiji shūshū mokuroku.” In Homotsu torishirabe mokuroku (Inventory of examined treasures), vol. 40 (1888). Handwritten records of temple property compiled by the government and kept at special collections at Kyoto Furitsu Sōgō Shiryōkan (Kyoto Prefectural Library and Archives).

Kōfukuji kanmuchōso. In Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 119. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Kōfukuji ryaku nendaiki. In Zoku gunsho ruijū, vol. 29, pt. 2. Tokyo: Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1959.

Kumagun jinjaki. In Hizen, Higo, Hyūga, Satsuma, Ōsumi no kuni, Shintō taikei, jinja hen, eds. Kudō Keiichi and Matsumoto Sumio, vol. 45. Tokyo: Shinto Taikei Henzankai, 1987.

Kumagun kyōdoshi, ed. Kumamoto-ken Kyōikukai Kumagunshikai. Kumagun Kumamoto-ken, 1916.

Kyō suzume. In Shinshū Kyoto sōsho, vo1. 1. Kyoto: Rinsen Shoten, 1976.

Kyōhabutae. In Shinshū Kyoto sōsho, vo1. 2. Kyoto: Rinsen Shoten, 1976.

Kyōtofū jishikō (Kyoto prefectural temple records) from 1892. Held at Kyoto Prefectural Library and Archives Special Collections.

Kyōtoshi jiin meisaichō. Kyoto, 1884.

Kyōuchi mairi. In Shinshū Kyoto sōsho, vol. 5. Kyoto: Rinsen Shoten, 1976.

Makura no sōshi, by Sei Shōnagon (ca. 967). In Shinpen Nihon koten bungaku koten zenshū, vol. 18. Tokyo: Shōgakkan, 1997.

Mansai jugō nikki. In Zoku gunsho ruijū, supplement (hoi), vol. 1, pts. 1–2. Tokyo: Zoku Gunsho Ruijū Kankōkai, 1957.

(p.372) Meiji zōho shoshū butsuzō zui, ed. Kajikawa Tatsuji. Kyoto: Kajikawa Tatsuji, 1886.

Meirinshi, ed. Meirin Jinjō Shōgakkō. Kyoto: Kyōtoshi Meirin Jinjō Shōgakkō, 1939.

Meitokuki. In Gunsho ruijū, vol. 20. Tokyo: Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1957.

Miyako meisho zue, ed. Akisato Ritō (fl. 1780–1814). Kyoto: Daihan Shorin, 1804. First published in 1780 (An’ei 9).

Mohe zhiguan, by Zhiyi (538–597). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 46, no. 1911. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Nanayamachi no daiji. In Shingon himitsu kaji shūsei, ed. Inaya Yūsen, no. 44. Osaka: Tōhō Shuppan, 1998. Also in Shugen shinpi gyōhō fujushū 4 in Nihon daizōkyō, vol. 94. Tokyo: Suzuki Gakujitsu Zaidan, 1977. Also in Nihon daizōkyō Hensankai, Shugen shinpi gyōhō fujushū. Tokyo: Hachiman Shoten, 2010.

Nantō manmenroku, ed. Umeyama Muikken (1755–1828). Kumamoto: Seichōsha, 1977.

Nihon kiryaku. In Shintei zōho kokushi taikei, vol. 11. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1965.

Nihon sandai jitsuroku. In Shintei zōho Kokushi taikei, vol. 4. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1964.

Nyūshingon monjū nyojitsuken kōen hokke ryakugi. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 56, no. 2192. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934. Also in Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 27. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Onjōji denki. In Dai Nihon Bukkyō zensho, vol. 127. Tokyo: Meicho Fukyūkai, 1978–1983.

Ono ruihishō, ed. Kanjin (1084–1153). In Shingonshū zensho, vol. 36, pt. 1. Mt. Kōya: Shingonshū Zensho Kankōkai, 1933–1939.

Qianshou qianyan guanshiyin pusa dabeixin tuoluoni jing (J. Senju sengen kanzeon Bosatsu daihishin daranikyō.) In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 20, no. 1060. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Qifo bapusa suo shuo da tuoluoni shenzhou jing (J. Shichibutsu hachibosatsu shosetsu dai darani jinjukyō). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 21, no. 1332. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Rekidai shisei dokushūran, by Umeyama Muikken (1755–1828). Kumamoto-ken, Kumagun, Sagara-mura, 1995.

Roku Kannon gōgyō. From Asabashō. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 9. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Roku Kannon gōgyō shiki. Dated 1236 (Katei 2). In Shōrenin Kissui collection, Kyoto.

Roku Kannon gōgyōki. Dated 1474 (Bunmei 6). In Kyoto University Library, special collections.

Roku Kannon gōgyōki. From Monyōki. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 12, no. 169. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Roku Kannon Hachidai Kannon no koto. From Kannon myōōshū, by Rentai (1663–1726). In Hōei hanpon Kannon myōōshū: Honbun to setsuwa mokuroku, ed. Kōbe Setsuwa Kenkyūkai. Osaka: Izumi Shoin, 2006.

(p.373) Rokuji hōki. In Dai Nihon komonjo; Iewake; Daigoji monjo, vol. 19, pt. 11, no. 2538. Tokyo: Tokyo Teikoku Daigaku, 1904–.

Rokuji karinhō. In Zoku gunsho ruijū, vol. 26, pt. 1. Tokyo: Zoku Gunsho Ruijū Kankōkai, 1957.

Rokujikyō genki. In Denki genkishū, eds. Abe Yasurō and Yamazaki Makoto, Kyoto: Rinsen Shoten, 2004.

Saidaiji shizai rukichō. In Zoku gunsho ruijū, vol. 27, pt. 2. Tokyo: Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1984.

Saigoku Bandō Chichibu: Hyakuban Kannon reigenki, by Mantei Ōga. Tokyo: Kodama Yakichi, 1882.

Sanbao ganying yaolüelu, by Feizhuo (d. 1063). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 51, no. 2084. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Sangoku meishō zue, eds. Godai Hidetaka and Hashiguchi Kenpei. Tokyo: Yamamoto Morihide, 1905. See also newer edition published by Seichōsha, 1982.

Sanjūsansho Bandō Kannon reijōki. n.p. 1766.

Sankaiki. In Zōho shiryō taisei, vol. 27. Kyoto: Rinsen Shoten, 1965.

Sanmairyū kudenshū. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 77, no. 2411. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Sanmon dōshaki. In Gunsho ruijū, vol. 24. Tokyo: Gunsho Ruijū Kankōkai, 1960.

Sanshū meisekishi. In Shinshū Kyoto sōsho, vol. 15. Kyoto: Rinsen Shoten, 1976.

Shichiyamachi no daiji. In Shingon himitsu kaji shūsei, ed. Inaya Yūsen, no. 17. Osaka: Tōhō Shuppan, 1998.

Shichiyamachi sahō. In Shingon himitsu kaji shūsei, ed. Inaya Yūsen, no. 44. Osaka: Tōhō Shuppan, 1998. Also in Shugen shinpi gyōhō fujushū 4 in Nihon daizōkyō, vol. 94. Tokyo: Suzuki Gakujitsu Zaidan, 1977.

Shiku. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 78, no. 2501. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Shimen jiseng guidu tu jing. In Nihon daizōkyō, ed. Nakano Takkei, vol. 21. Tokyo: Nihon Daizōkyō Hensankai, 1914–1919.

Shinpen Musashi fudoki kō, ed. Hayashi Jussai (1768–1841). Tokyo: Rekishi Toshosha, 1969.

Shinsen zōho Kyō ōezu. Kyoto: Hayashi Yoshinaga, 1686.

Shinzoku zakki mondōshō, by Raiyu (1226–1304). In Shingonshū zenshū, vol. 37. Mt. Kōya: Shingonshū Zensho Kankōkai, 1933–1939.

Sho Kannon zuzō. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 12. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Shoku Nihon kōki. At http://www.j-texts.com/chuko/shokukouki.html (accessed January 19, 2014).

Shoshū Butsuzō zui, compiled by Gizan. n.p., 1690. Also in Kinmō zui shūsei, ed. Asakura Harahiko, vol. 14. Tokyo: Ōzorasha, 1998. See later edition: Zōho shoshū Butsuzō zui.

Shoson yōshō. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 78, no. 2484. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

(p.374) Shōyūki, by Fujiwara no Sanesuke (957–1046). Tōkyō Daigaku Shiryō Hensanjo, ed. Dai Nihon Kokiroku 10. Tokyo: Iwanami Shoten, 1959–1986.

Shūi miyako meisho zue, ed. Akisato Ritō. Kyoto: Yoshinoya Tamehachi, 1787.

Sifen lü shanfan buque xingshi chao. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 40, no. 1804. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Śūraṅgama sūtra (Ch. Da foding shoulengyan jing; J. Dai butchō shuryōgon kyō). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 19, no. 945. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934. And see The Śūra ṅgama Sūtra, translated by Upasaka Lu K’uan Yu (Charles Luk) at http://www.buddhanet.net/pdf_file/surangama.pdf (accessed May 27, 2010).

Taiheiki. In Shinpen Nihon koten bungaku zenshū, vol. 54. Tokyo: Shōgakkan, 1994.

Taizōkongō bodaishingi ryakumondō shō, by Annen (841–ca. 898). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 75, no. 2397. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Tamon’in nikki, by Eishun (1518–1596). In Zōho zoku shiryō taisei, ed. Takeuchi Rizō, vols. 38–42. Kyoto: Rinsen Shoten, 1978.

Taniajariden. In Zoku gunshō ruiju, vol. 8, pt. 2. Tokyo: Zoku Gunshō Ruiju Kanseikai, 1957.

Tendai nanzan Mudōji konryū oshō den. In Gunsho ruijū, vol. 5. Tokyo: Gunsho Ruijū Kankōkai, 1960.

Tōbōki, compiled by Gōhō (1306–1362). In Zoku zoku gunsho ruijū, vol. 12. Tokyo: Zoku Gunsho Ruijū Kanseikai, 1970.

Tōto saijiki, ed. Saitō Gesshin, vol. 3. Edo: Suharaya Mohē: Suharaya Ihachi, 1838.

Xu Gaoseng zhuan (J. Zoku kōsōden). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 50, no. 2060. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Yamashiro meishōshi. In Shinshū Kyoto sōsho, vo1. 14. Kyoto: Rinsen Shoten, 1976.

Yayama kankei nendaiki. In Kyushu Rekishi Shiryōkan, Kyushu Rekishi Shiryōkan kenkyū ronshū, vol. 13. Dazaifu-machi [Fukuoka-ken]: Kyushu Rekishi Shiryōkan, 1988.

Yonkashō zuzō. In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 3. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Yōshūfushi. In Shinshū Kyoto sōsho, vol. 22. Kyoto: Rinsen Shoten, 1976.

Yōson dōjō kan. In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 78, no. 2468. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Zan Guanshiyin pusa song (J. San Kanzeon Bosatsu ju). In Taishō shinshu daizōkyō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 20, no. 1052. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Zenkōjimichi meisho zue, ed. Toyota Toshitada. Edo: Suharaya Mohē; Nagoya: Minoya Iroku, 1849.

Zenyaku azumakagami, ed. Nagahara Keiji. Tokyo: Shin Jinbutsu Ōraisha, 1976–1979.

Zōho kashiragaki kinmō zui taisei. Kyoto: Kyūkōdō, 1789.

(p.375) Zōho shoshū Butsuzō zui, ed. Ki no Shūshin (a.k.a. Tosa Hidenobu or Ki no Hidenobu). Kyoto: Shorin, 1783. Also in Asakura Harahiko, ed., Kinmō zui shūsei, vol. 14. Tokyo: Ōzorasha, 1998. See earlier edition: Shoshū Butsuzō zui.

Zuzōshō (also called Jikkanshō). In Taishō shinshu daizōkyō zuzō, eds. Takakusu Junjirō, Watanabe Kaigyoku, et al., vol. 3. Tokyo: Taishō Issaikyō Kankōkai, 1934.

Secondary Sources

Abe, Ryūichi. The Weaving of Mantra. New York: Columbia University Press, 1999.

“Acquisitions July 17 to September 18, 1919.” Museum of Fine Arts Bulletin 17, no. 103 (October 1919): 55–56.

Aizu Yaichi. “Hōryūji rokutai butsu narabi ni byakudan Jizō zō no denrai o ronjitte futatabi Shitennō zō no kondō inyū ni oyobu.” Tōyō bijutsu 5 (1930): 1–19.

Ambros, Barbara. Bones of Contention: Animals and Religion in Con temporary Japan. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2012.

Anderson, William. Descriptive and Historical Catalogue of a Collection of Japanese and Chinese Paintings in the British Museum. London: Longmans, 1886.

Aoki Shigeru and Kobayashi Hiromitsu. Chūgoku no yōfūga ten: Minmatsu kara shin jidai no kaiga, hanga, sashiebon. Machida: Machida Shiritsu Kokusai Hanga Bijutsukan, 1995.

Arakawa Hirokazu. “Aki no Buzaiin.” Museum 130 (January 1962): 30–33.

Asai Kazuharu. “Fukūkenjaku, Juntei Kannon zō.” Nihon no bijutsu 382 (March 1998). Dedicated issue.

———. “Okayama Ōtsūji no Fukūkenjaku Bosatsu zazō.” Bukkyō geijutsu 246 (1999): 69–85.

Asakura Haruhiko, ed. Jinrin kinmō zui. Tokyo: Heibonsha, 1990.

Asano Nagatake, ed. Kōyasan. Vol. 7 of Hihō. Tokyo: Kōdansha, 1968.

Asanuma Takashi. “Mokuzō Fukūkenjaku Kannon zazō, mokuzō Jūichimen Kannon zazō, Kyoto Konkaikōmyōji zō.” Gakusō 29 (2007): 77–83.

Bathgate, Michael. The Fox’s Craft in Japanese Religion and Folklore. New York: Routledge, 2004.

Baumann, Brian. Divine Knowledge: Buddhist Mathematics According to the Anonymous Manual of Mongolian Astrology and Divination. Leiden: Brill, 2008.

Bellos, Alex. The Grapes of Math: How Life Reflects Numbers and Numbers Reflect Life. New York: Simon & Schuster, 2014.

———. Here’s Looking at Euclid: A Surprising Excursion through the Astonishing World of Math. New York: Free Press, 2010.

Berry, Mary Elizabeth. Hideyoshi. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982. ———. Japan in Print. Berkeley: University of California Press, 2006.

Bhattacharyya, A. K. Early and Buddhist Stone Sculpture of Japan. New Delhi: Abhinav Publications, 2004.

Blair, Heather. “Zaō Gongen: From Mountain Icon to National Treasure.” Monumenta Nipponica 66, no. 1 (2011): 1–47.

(p.376) Bock, Felicia. Engi-shiki: Procedures of the Engi Era. Tokyo: Sophia University, 1970.

Boehm, Christian. The Concept of Danzō: “Sandalwood Images” in Japanese Buddhist Sculpture of the 8th to 14th Centuries. London: Safron Books, 2012.

Bowring, Richard. The Religious Traditions of Japan, 5001600. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Brinker, Helmut, and Hiroshi Kanazawa. Zen, Masters of Meditation in Images and Writings. Andreas Leisinger, trans. Zürich: Artibus Asiae, 1996.

Bungo Takadashi shitsūshi. Ōita, Usa: Bungo Takadashi, 1998.

Bunkazai Hozon Gijutsu Kyōkai. Jūyō bunkazai Tōmyōji hondō shūri koji hōkokusho. Tokyo: Sankeien Hoshōkai, 1987.

“Buzaiin kessho Hanyashingyō.” In Hakui no mukashibanashi, ed. Hakui no Mukashibanashi Chōsa Jikkō Iinkai, vol. 1, 66–68. Hakui: Hakui no Mukashibanashi Chōsa Jikkō Iinkai, 2006.

Carr, Kevin. Plotting the Prince: Shōtoku Cults and the Mapping of Medieval Japanese Buddhism. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2012.

Chibashi Bijutsukan. Shugyoku no Nihon bijutsu: Hosomi korekushon no zenbō to Bosuton, Kuriiburando, Sakkuraa no wadaisaku: kaikan isshūnen kinen. Chiba: Chibashi Bijutsukan, 1996.

Chibashi Fōramu Jikkō Iinkai. Chibashi to sono jidai “zuroku. Chiba: Chibashi Fōramu Jikkō Iinkai, 2001.

Chikushi Yutaka. “Hikosan shinkō no bijutsu.” Bukkyō geijutsu 81 (August 1971): 143–152.

Chūbu Nihon Shinbunsha. Gunzō ni miru: Bukkyō bijutsu ten. Nagoya: Chūbu Nihon Shinbunsha, 1963.

Chūsei Nihon Kenkyūjo. Ama monzeki jiin no sekai: Kōjotachi no shinkō to gosho bunka. Tokyo: Sankei Shinbunsha, 2009.

Cleary, Thomas, trans. The Flower Ornament Scripture. Boston: Shambhala, 1993.

Cobbing, Andrew. Kyushu, Gateway to Japan. Folkestone, UK: Global Oriental, 2009.

Conant, Ellen. “The French Connection: Emile Guimet’s Mission to Japan, a Cultural Context for Japonisme.” In Japan in Transition: Thought and Action in the Meiji Era, 18681912, ed. Hilary Conroy et al., 113–146. London: Associated University Presses, 1984.

Covell, Jon Car ter. Under the Seal of Sesshū. New York: Hacker Art Books, 1975.

Cunningham, Michael, ed. Buddhist Treasures from Nara. Cleveland: Cleveland Museum of Art, 1998.

Daigo Hachirō, ed. Nihon no sekibutsu. Tokyo: Kokusho Kankōkai, 1983.

“Daihōonji Hondō.” Asahi hyakka Nihon no kokuhō 7, no. 61 (1999): 22–25.

Daihōrinkaku Henshūbu. Zukai butsuzō no miwakekata. Tokyo: Daihōrinkaku, 2002.

Davis, Richard. Lives of Indian Images. Prince ton,N.J.: Prince ton University Press, 1997.

Dōgen (1200–1253). Dōgen’s Pure Standards for the Zen Community: A Translation of the Eihei shingi, Taigen Daniel Leighton and Shohaku Okumura, trans. Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1995.

(p.377) Dohi Ken’ichirō. Kumagun jinjaki. Kamimura [Kumamoto-ken]: Kuma Sōsho Kankōkai, 1919.

Donner, Neal, and Daniel B. Stevenson. The Great Calming and Contemplation. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1993.

Eigaku Kōichi. “Tenzui Dō’on no kenkyū.” Komazawa Daigaku gakuhō 2 (1953): 31–40.

Embree, JohnF. Suye Mura: A Japanese Village. Chicago: University of Chicago Press, 1939.

Enbutsu, Sumiko. Chichibu: Japan’s Hidden Treasure. Rutland, Vt.: C.E. Tuttle, 1990.

Epprecht, Katharina et al. Kannon—Divine Compassion: Early Buddhist Art from Japan. Zürich: Museum Rietberg, 2007.

von Falkenhausen, Lothar. Suspended Music: Chime-Bells in the Culture of Bronze Age China. Berkeley: University of California Press, 1993.

Fister, Patricia. “Merōfu Kannon and Her Veneration in Zen and Imperial Circles in Seventeenth Century Japan.” Journal of Japanese Religious Studies 34, no. 2 (2007): 417–442.

Flitsch, Mareile, ed. Tokens of the Path—Japanese Devotional and Pilgrimage Images: The Wilfried Spinner Collection (1854–1918). Zürich: Arnoldsche Art Publishers and Ethnographic Museum at the University of Zurich, 2014.

Fogg Art Museum. Exhibition of Chinese, Japanese, and Korean Art: Bronze, Jade, Pottery, Sculpture, Together with Some Examples of Arabic Calligraphy and Persian Miniatures. Cambridge, Mass.: Fogg Art Museum, n.d.

Fontein, Jan. The Pilgrimage of Sudhana: A Study of Gaṇḍavyūha Illustrations in China, Japan and Java. The Hague: Mouton, 1967.

Forbes, Edward W. “Report of the Fogg Art Museum, 1918–19.” Annual Report (Fogg Art Museum), no. 1918/1919 (1918–1919): 1–6.

Ford, JamesL. Jōkei and Buddhist Devotion in Early Medieval Japan. New York: Oxford University Press, 2006.

Fowler, Sherry. “Containers of Sacred Text and Image at Twelfth-Century Chōanji in Kyushu.” Artibus Asiae 74, no. 1 (2014): 43–73.

———. “Kannon Imagery in the Life of the Seventeenth-Century Manual Butsuzō zui.” In Moving Signs and Shifting Discourses: Text Image Relations in East Asian Art, ed. Jeong-hee Lee-Kalisch and Wibke Schrape. Weimar: VDG, forthcoming.

———. “Locating Tōmyōji and Its ‘Six’ Kannon in Japan.” In A Companion to Asian Art and Architecture, ed. Rebecca Brown and Deborah Hutton, 580–603. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2015.

———. “Locating Tōmyōji and Its ‘Six’ Kannon Sculptures” [Tōmyōji “Roku” Kannon zō o tadoru]. In Capturing the “Original”: Archives for Cultural Properties, English: 56–74; Japanese: 157–181. Tokyo: National Research Institute for Cultural Properties, 2010.

———. Murōji: Rearranging Art and History at a Japanese Buddhist Temple. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2005.

———. “Saved by the Bell: Six Kannon and Bonshō.” In China and Beyond in the Medieval Period: Cultural Crossings and Inter-Regional Connections, ed. Dorothy Wong and Gustav Heldt, 329–350. Amherst, N.Y.: Cambria Press, 2014.

(p.378) ———. “Travels of the Daihōonji Six Kannon Sculptures.” Ars Orientalis 36 (2006): 178–214.

———. “Views of Japanese Temples and Shrines from Near and Far: Precinct Prints of the Eighteenth and Nineteenth Centuries.” Artibus Asiae 68, no. 2 (2008): 247–285.

Frank, Bernard. Le Panthéon Bouddhique Au Japon: Collections d’Emile Guimet. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux, 1991.

Fuchū Shishi Hensan Iinkai, ed. Fuchū shishi shiryōshū, vol. 11. Fuchū [Tokyo]: Fuchū Shishi Hensan Iinkai, 1966.

Fujieda Akira. “S.6983 Kannongyō.” Bokubi 177 (March 1968): 3–46.

Fujimori Takeshi. Nihon no kannon zō. Tokyo: Shōgakukan, 2003.

Fujimoto Yūji. “Sensōji ni okeru Kanda Sōtei no gaji: Kaneiji goyō butsugashi no katsudō no hirogari to sono genkai.” Bukkyō geijutsu 327 (March 2013): 35–73.

Fujita Takuji. “Sanjūsan Kannon no monogatari—Ichiyō Kannon.” Zen bunka 214 (2009): 33–40.

———. “Sanjūsan Kannon no monogatari—Kōri Kannon.” Zen bunka 210 (2008): 81–87.

———. “Sanjūsan Kannon no monogatari—Merōfu Kannon to Gyoran Kannon.” Zen bunka 209 (2008): 25–32.

Fujita Tsuneyo. “Kaname Kannondō no Kannon sanjūsanshin zō.” Hiratsukashi bunkazai chōsa hōkokusho 8 (1968): 5–16.

Fukagawa, Hidetoshi, and Tony Rothman. Sacred Mathematics: Japanese Temple Geometry. Princeton,N.J.: Prince ton University Press, 2008.

Fukuoka-ken Kyōiku Iinkai. Kyushu no bukkyō bijutsu ten. Fukuoka-ken Bunka Kaikan, 1969.

Furukawa Shōichi. “Rokuji mandara no seiritsu nitsuite.” Yamato Bunkakan bi no tayori 160 (Fall 2007), n.p.

Gao Ruizhe. “Qingchu Guanyin huapu cirong wushisan xianbanhua yanjiu” [A Study of the Woodcut Paintings “Fifty-Three Presense [sic] of the Goddess of Mercy” in Early Ching Dynasty]. MA thesis, National Taiwan Normal University, 2006.

Gangōji Bunkazai Kenkyūjo. Buzan Hasedera shūi. Sakurai: Sōhonzan Hasedera Bunkazai Tō Hozon Chōsa Iinkai, 1994.

Gerhart, Karen. The Material Culture of Death in Medieval Japan. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2009.

———. “Talent, Training, and Power: The Kano Workshop in the Seventeenth Century.” In Copying the Master and Stealing His Secrets: Talent and Training in Japanese Painting, ed. Brenda Jordon and Victoria Weston, 189–194. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2002.

Getty, Alice. The Gods of Northern Buddhism. Oxford: Clarendon Press, 1914.

Ghosh, Mallar. Development of Buddhist Iconography in Eastern India: A Study of Tārā, Prajñās of Five Tathāgatas and Bhṛikuṭī. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1980.

Gimello, Robert. “Icon and Incantation: The Goddess Zhunti and the Role of Images in the Occult Buddhism of China.” In Images in Asian Religions: Texts and Contexts, ed. Phyllis Granof, 225–256. Vancouver: University of British Columbia Press, 2004.

(p.379) Girmond, Sybille. “The Collection of Japanese Buddhist Painting and Sculpture in the Museum of East Asian Art in Cologne.” Orientations 28, no. 1 (January 1997): 46–55.

Glassman, Hank. The Face of Jizō: Image and Cult in Medieval Japanese Buddhism. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2012.

Gotō Daiyō. Kanzeon Bosatsu no kenkyū. Suginami-chō, Tokyo: Hōshidō, 1928.

———. Kanzeon Bosatsu no kenkyū. Tokyo: Sankibō Busshorin, 1958.

———. Zukai Kannonkyō tsuki Kanzeon Bosatsu no kenkyū. Tokyo: Sankibō Shorin, 2005.

Gotō Osamu. “Kakureta chiiki no bunkazai isan: Kumamoto-ken Hitoyoshi, Kumagun no shaji kenchiku chōsa kara.” Gekkan bunkazai 344 (May 1992): 4–12.

Graham, Patricia. Faith and Power in Japanese Buddhist Art, 16002005. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2007.

Grapard, Allan. “Geotyping Sacred Space: The Case of Mt. Hiko in Japan.” In Sacred Space: Shrine, City, Land, ed. Benjamin Z. Kedar and R. J. Zwi Werblowsky, 215–249. New York: New York University Press, 1998.

———. “Lotus in the Mountain, Mountain in the Lotus: Rokugō Kaizan Nimmon Daibosatsu Hongi.” Monumenta Nipponica 41, no. 1 (Spring 1986): 21–50.

———. The Protocol of the Gods. Berkeley: University of California Press, 1992.

———. “The Textualized Mountain—Enmountained Text: The Lotus Sutra in Kunisaki.” In The Lotus Sutra in Japanese Culture, ed. George J. Tanabe Jr. and Willa Jane Tanabe, 159–89. Honolulu: University of Hawaiʻi Press, 1989.

Groner, Paul. Ryōgen and Mount Hiei Japanese Tendai in the Tenth Century. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2002.

Guoli gugong bowuyuan. Guanyin tezhan [Visions of Compassion: images of Kuanyin in Chinese art]. Taipei: Guoli gugong bowuyuan, 2000.

Guth, Christine. “The Divine Boy in Japanese Art.” Monumenta Nipponica 42, no. 1 (Spring 1987): 1–23.

———. Shinzō: Hachiman Imagery and Its Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985.

———. “A Tale of Two Collectors: Hara Tomitarō and Charles Lang Freer.” Asian Art (Fall 1991): 28–49.

Hakuishi Bunkazai Kyōiku Iinkai. Hakuishi no bunkazai. Hakui: Hakuishi Bunkazai Kyōiku Iinkai, 1968.

Hakuishi Shihensan Iinkai. Hakuishishi: Chūsei shaji hen. Hakuishi Shihensan Iinkai, 1975.

Hamatama-chō Kyōiku Iinkai. Hamatama-chō no bunkazai. Hamatama-chō: Hamatama-chō Kyōiku Iinkai, 1996.

———. Hamatama chōshi, vol. 1. Saga: Hamatama-chō Kyōiku Iinkai, 1989.

Haraguchi Shizuko. “Tōyama, Honpōji zō “Hokekyō mandara” no zuzō kaishaku to kanshin sō Jōshin.” Kyoto bigaku bijutsushigaku 3 (2004): 27–66.

Haraguchi Torao. Kagoshimaken no rekishi, Kenshi shirīzu, vol. 46. Tokyo: Yamakawa Shuppansha, 1971.

Hase Hōshū, ed. Kōbō Daishi den zenshū, vol. 1. Kyoto: Rokudai Shinpōsha, 1934.

(p.380) Hata Yasunori. “Sesshū no Kannon hensōzu o megutte.” In Ronshū tōyō nihon biju tsushi to genba: Mitsumeru, mamoru, tsutaeru, 99–110. Tokyo: Chikurinsha, 2012.

Hattori Hōshō. “Nihon senjutsu gikyō to Butsuzō zui.” Bukkyō bunka gakkai kiyō 2 (1994): 87–110.

Hayami Takusu. Bosatsu: Bukkyōgaku nyūmon. Tokyo: Tokyo Bijutsu, 1982.

———. Jizō shinkō. Tokyo: Hanawa Shobō, 1975.

———. Kannon shinkō. Tokyo: Hanawa Shobō, 1970.

———. Kannon shinkō jiten. Tokyo: Ebisu Kōshō Shuppan, 2000.

Hayashi On. “Chōjuji zō Shō Kannon mandara kō.” Bukkyō geijutsu 197 (July 1991): 11–27.

———. “Myōken Bosatsu to hoshi mandara.” Nihon no bijutsu 377 (October 1997). Dedicated issue.

Hidenobu. Buddhist Iconography in the Butsuzōzui of Hidenobu, ed. Anita Khanna. New Delhi: D. K. Printworld, 2010.

Higashi Shinji. “Tōdō Takatora kō no ohaka ga aru.” Kamo bunka 13 (February 1985): 3–4.

Hikonejō Hakubutsukan. Bijutsu no naka no dōji. Hikone: Hikone-shi Kyōiku Iinkai, 2000.

Hirabe Kyōnan (1815–1890). Hyūga chishi. Kumamoto: Seichōsha, 1976.

Hirahata Yoshio. Chichibu sanjūyonkasho. Chiba-ken, Chōshi-shi: Fudasho Kenkyūkai, 1971.

Hitoyoshi Shishi Hensan Kyōgikai. Hitoyoshi shishi. Hitoyoshi: Hitoyoshi-shi Kyōiku Iinkai, 1981.

“‘Hofuraku Jizō’: Meisatsu Kōunji ni… .” Tokyo Asahi Shinbun 17555 (March4, 1935): G11.

Holm, Jean, ed. Sacred Place. London: Pinter Publishers, 1994.

Honda Fujio, ed. Hen na butsuzō. Tokyo: Gakken, 2012.

———. Kannon Bosatsu. Tokyo: Gakken, 2004.

Honolulu Academy of Arts. Sacred Treasures of Mount Kōya: The Art of Japanese Shingon Buddhism. Honolulu: Koyasan Reihokan Museum, 2002.

Hosomi Bijutsukan. Rinpa, Jakuchū to miyabi no sekai. Kyoto: Seigensha, 2010.

Howard, Angela F. Summit of Treasures: Buddhist Cave Art of Dazu, China. Trumbull, Conn.: Weatherhill, 2001.

Hsüan Hua, and Heng Yin. The Dharani Sutra: The Sutra of the Vast, Great, Perfect, Full, Unimpeded Great Compassion Heart Dharani of the Thousand-Handed, Thousand-Eyed Bodhisattva Who Regards the World’s Sounds. San Francisco: The Society, 1976.

Ibaraki Kenritsu Rekishikan. Tsukubasan: Kami to hotoke no owasu yama. Mito: Ibaraki Kenritsu Rekishikan, 2013.

Ichiba Chōjirō. “Kubotesan dōbankyō zuzō shikō.” Kōkogaku zasshi 40, no. 3 (1954): 12–24.

Idemitsu Bijtsukan. Nihon kaiga no miwaku. Tokyo: Idemitsu Bijtsukan, 2014.

Ifrah, Georges. The Universal History of Numbers: From Prehistory to the Invention of the Computer, David Bellos, trans. New York: J. Wiley, 2000.

(p.381) Igarashi Kōichi. “Tōfukuji zō sanjūsan Kannon zō.” Bijutsushi ronsō 11 (March 1995): 197–226.

Iida Michio. Nichimachi, tsukimachi, kōshinmachi. Kyoto: Jinbun Shoin, 1991.

Iinuma Kenji. “Bungo no kuni Rokugōsan Dōkyōji monjo no shōtai.” Ōita Kenritsu Usa Fudoki no Oka Rekishi Minzoku Shiryōkan kenkyū kiyō 6 (1989): 45–68.

Ikawa Kazuko. “Hyōgo Nakayamadera no Jūichimen Kannon zō.” Bijutsu kenkyū 303 (January 1976): 145–153.

———. “Kannon zō.” Nihon no bijutsu 166 (March 1980). Dedicated issue.

Ikeda Yasaburō et al. Nihon meisho fūzoku zue. Tokyo: Kadokawa Shoten, 1979–1988.

Inaya Yūsen, ed. Shingon himitsu kaji shūsei. Osaka: Tōhō Shuppan, 1998.

Inoue Kazutoshi. “Nyoirin Kannon zō, Batō Kannon zō.” Nihon no bijutsu 312 (May 1992). Dedicated issue.

Inoue Tadashi. “Hyōgo, Nakayamadera Jūichimen Kannon ryūzō.” Nihon bijutsu kōgei 604 (January 1989): 60–65.

Inoue Yasushi. Nihon no teienbi Sankeien, vol. 7. Tokyo: Shūeisha, 1989.

———, ed. Ryōsenji. Kyoto: Tankōsha, 1979.

Ishida, Hisatoyo. Japanese Esoteric Painting. Tokyo: Kodansha International, 1987.

Ishii Yūshō. “Shodaiji ruijū ‘Jūshichitsūinjin’ ni tsuite.” Shingonshū Buzanha sōgō kenkyūin kiyō 9 (2004): 21–36.

Ishikawa Hiroshi. “Shichiyamachitō zakki.” Nihon no sekibutsu 22 (August 1982): 54–57.

Ishikawa Tomohiko. “Sanjūsan Kannon mandara zu ni tsuite–Kegonji bon to Kannonshōji bon no zuzōteki shomondai.” Bukkyō geijutsu 189 (March 1990): 34–60.

Ishikawa Toshio. Sūji de wakaru Bukkyō bunkazai no meishō. Kyoto: Tankōsha, 2013.

Itō Shirō. “Fukūkenjaku Kannon zō no rokuhie.” Bigaku bijutsushi kenkyū ronshū 1 (December 1996): 25–37.

———. Senbon Shakadō Daihōonji no bijutsu to rekishi. Kyoto: Yanagihara Shuppan, 2008.

Itō Takemi, ed. Zōho shoshū butsuzō zui. Tokyo: Yahata Shoten, 2005.

Iwai Taketoshi. Nihon kokenchiku seika. Tokyo: Benridō, 1919.

Iwata Shigeki. “Enkyōji Okunoin Kaizandō no Shōkū shonin zazō nitsuite.” Rokuon zasshū 11 (March 2009): 35–47.

Izumi Takeo. “‘Dōkō Kannon’ gazō o megutte.” In Zuzōgaku I, Imēji no seiritsu to denshō, ed. Tsuda Tetsuei, 83–99. Tokyo: Chikurinsha, 2012.

Izumi Takeo, Kasuya Makoto, and Yamamoto Satomi, eds. Kokuhō rokudōe. Tokyo: Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 2007.

Japan Art Centre, ed. Horses and Humanity in Japan. Tokyo: Japan Association for International Horse Racing, 1999.

Joly, Henri L. Legend in Japanese Art. London: J. Lane, 1908.

Jōrakuji Bijutsukan. Sukui no hotoke Kannon to Jizō. Ueda-shi, Nagano-ken: 1992.

Kagoshima-ken Rekishi Shiryō Sentā Reimeikan. Bukkyō bunka no denrai: Satsuma Kokubunji eno michi. Kagoshima-shi: Kagoshima-ken Rekishi Shiryō Sentā Reimeikan, 1990.

———. Inori no katachi: Chūsei Minami Kyushu no hotoke to kami. Kagoshima-shi: Kagoshima-ken Rekishi Shiryō Sentā Reimeikan, 2005.

(p.382) Kai Tsuneoki. “Shukuin busshi no shinshutsurei Chōkyūji no mokuzō Kokūzō Bosatsu zazō ni tsuite.” Shiseki to bijutsu 767 (August 2006): 274–278.

Kamikawa Michio. “Kakuzenshō ‘Rokujikyōhō’ ni tsuite.” Aichi Kenritsu Daigaku bungakubu ronshū 54 (March 2006): 17–44.

Kamakura Kokuhōkan. Kamakura mikkyō. Kamakura: Kamakura Kokuhōkan, 2011.

Kamakura-shi Kyōiku Iinkai, ed. Kamakura-shi bunkazai sōgō mokuroku: Shoseki kaiga chōkoku kōgei hen. Kyoto: Dōhōsha, 1986.

Kamakura-shi Shishi Hensan Iinkai. Kamakura shishi: Kinsei shiryō hen dai 2. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1987.

Kamo Chōshi Hensan to Iinkai. Kamo chōshi. Kamo-chō: Kamo Chōshi Hensan to Iinkai, 1988.

Kan Ken’ei. Richō no bi: butsuga to bonshō. Tokyo: Akashi Shoten, 2001.

Kanagawa Kenritsu Kanazawa Bunko. Bukkyō hanga. Yokohama: Kanagawa Kenritsu Kanazawa Bunko, 1993.

Kanazawa Bunko. Kanazawa Bunko no meihō. Yokohama: Kanagawa Kenritsu Kanazawa Bunko, 1992.

Kanezashi Shōzō. Saigoku Bandō Kannon reijōki. Tokyo: Seiabō, 1973.

Kang Soyon. Chōsen zenki no Kannon Bosatsu no yōshikiteki henyō to sono ōshin myōhō no zuzō.” Bukkyō geijutsu 276 (September 2004): 77–103.

Katō Takeo. “Gifu Chūnō chihō no Saigoku sanjūsan Kannon.” Nihon no sekibutsu 88 (December 1998): 54–57.

Kawasaki Chitora. “Takuhō hitsu sanjūsan Kannon nitsuite.” Kokka 135 (August 1901): 45–48.

Keene, Donald, trans. Essays in Idleness: The Tsurezuregusa of Kenkō. New York: Columbia University Press, 1967.

Kikuiri Tonnyo, ed. Senbon Shakadō Daihōonji. Kyoto: Benridō, 1956.

Kimura Takeshi. “Hakusekisan Buzaiin Notoshi ni okeru Sōtoshū to Ōbaku to no kakawari.” Ōbaku bunka 121 (2000–2001): 182–186.

Kinki Nihon Tetsudō, ed. Sōkan Hōryūji. Kyoto: Kawahara Shoten, 1949.

Kissuizō Shōgyō Chōsadan. Shōren’in monzeki kissuizō shōgyō mokuroku. Tokyo: Kyūko Shoin, 1999.

Klein, Bettina, and Kojima Kaoru. “Berurin tōyō bijutsukan zō shukuzu shochō ‘Hitsuen itsuyō.’Kokka 1091 (February 1986): 29–45.

Kline, Susan Blakely. “When the Moon Strikes the Bell: Desire and Enlightenment in the Noh Play Dojoji.” Journal of Japanese Studies 17, no. 2 (Summer 1991): 291–322.

Kobayashi Honkō. “Chōkyūji no kaiki to butsuzō.” Miyazaki hibi shinbun. June 7, 1963.

Kobe Shiritsu Hakubutsukan. Ingen zenshi to Ōbakushū no kaigaten. Kobe: Kobe-shi Supōtsu Kyōiku Kōsha, 1991.

Kobori Taigan. Kōdaiji, Shinpan koji junrei, Kyoto, vol. 37. Kyoto: Tankōsha, 2009.

Kohn, Livia. “Taoism in Japan: Positions and Evaluations.” Cahiers d’Extrême-Asie 8 (1995): 389–412.

Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan. Shaji keidaizu shiryō shūsei. Chiba-ken, Sakura-shi: Kokuritsu Rekishi Minzoku Hakubutsukan, 2001.

(p.383) Kokushi Daijiten Henshū Iinkai hen. Kokushi daijiten. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1979.

Kokuyaku issaikyō wakan senjutsu bu, shiden bu. Tokyo: Daitō Shuppansha, 1988.

Kondō Yuzuru. “Nyohōkyō shinkō to Ōita, Chōanji Tarōten zō.” Bukkyō Daigaku ajia shūkyō bunka jōhō kenkyūjo kenkyū kiyō 3 (2007): 21–73.

Konkai Kōmyōji. Daihonzan Kurotani Konkai Kōmyōji hōmotsu sōran. Kyoto: Shibunkaku Shuppan, 2011.

Kōno Minoru et al. Chūgoku shōkei: Nihon bijutsu no himitsu o sagure. Machida-shi: Machida Shiritsu Kokusai Hanga Bijutsukan, 2007.

Kōno Zentarō. Chichibu sanjūyon fudasho. Urawa-shi: Saitama Shinbunsha, 1984.

Koyama Satoko. Gohō dōji shinkō no kenkyū. Kyoto: Jishōsha Shuppan, 2003.

Kumagun Kyōikushikai. Kumagunshi. Hitoyoshi-chō, Kumamoto-ken: 1941.

Kumamoto Kenritsu Bijutsukan. Heian jidai no bijutsu: Kyushu no chōkoku o chūshin ni. Kumamoto: Kumamoto Kenritsu Bijutsukan, 1999.

———. Kannon Bosatsu to Jizō Bosatsu. Kumamoto: Kumamoto Kenritsu Bijutsukan, 1997.

Kunimi Chōshi Henshū Iinkai. Kunimi chōshi. Ōita, Kunimi-chō, 1993.

Kunisaki chōshi. Ōita-ken: Kunisaki Chōshi Kankōkai, 1973.

Kuno Takeshi. Edo butsuzō zuten. Tokyo: Tōkyōdō Shuppan, 1994.

———. Kannon sōkan. Tokyo: Shin Jinbutsu Ōraisha, 1986.

———. Sekibutsu. Vol. 36 of Book of Books. Tokyo: Shōgakkan, 1975.

———. “Tachiki nitsuite.” Bijutsu kenkyū 217 (July 1961): 43–58.

Kurata Bunsaku. “Zōnai nōnyūhin.” Nihon no bijutsu 86 (July 1973). Dedicated issue.

Kyōdoshi Kenkyū Kurabu. Sōrakugun no jiin. Kyoto: Kyoto Furitsu Kizu Kōtōgakkō, 1982.

Kyoto Bunka Hakubutsukan. Miyako no eshi wa hyakka ryōran. Kyoto: Kyoto Bunka Hakubutsukan, 1998.

Kyoto Furitsu Sōgo Shiryōkan, ed. Hara Zaichū to sono ryūha. Kyoto: Kyoto Furitsu Sōgo Shiryōkan Tomo no Kai, 1976.

Kyoto Furitsu Yamashiro Kyōdo Shiryōkan. Minamiyamashiro sanjūsansho junrei. Yamashiro-chō: Kyoto Furitsu Yamashiro Kyōdo Shiryōkan, 1996.

———. Tōmyōji no bunkazai. Yamashiro-chō: Kyoto Furitsu Yamashiro Kyōdo Shiryōkan, 1986.

Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan. Kyoto shaji chōsa hōkoku, vol. 17. Kyoto: Dōhosha, 1996.

———. Minami Yamashiro no koji junrei. Kyoto: Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan, 2014.

———. Ōchō no butsuga to girei. Kyoto: Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan, 1998.

———. Rakuchū rakugaizu. Kyoto: Kokuritsu Hakubutsukan, 1997.

Kyoto Shiritsu Geijutsu Daigaku. Bukkyō zuzō shūsei: Rokkakudō Nōmanin butsuga funpon. Kyoto: Hōzōkan, 2004.

Kyoto Yamashiro jiin jinja daijiten. Tokyo: Heibonsha, 1997.

Kyōtofu Kyōikuchō Bunkazai Hogoka. Kokuhō kenzōbutsu Daihōonji Hondō shūri koji hōkokusho. Kyoto: Kyōtofu Kyōikuchō Bunkazai Hogoka, 1954.

(p.384) Kyushu Rekishi Shiryōkan. Bungo Kunisaki Chōanji. Vol. 9 of Kyushu no jisha shirizu. Fukuoka-ken Dazaifu-shi: Kyushu Rekishi Shiryōkan, 1988.

———. Chikuzen Wakamiya Seisuiji. Dazaifu: Kyushu Rekishi Shiryōkan, 2006.

———. Tsushima Katsune Hōseiji Kannondō Fukuoka-ken. Dazaifu-shi: Kyushu Rekishi Shiryōkan, 1992.

Lachman, Charles. “Buddhism: Image as Icon, Image as Art.” In The Oxford Handbook of Religion and the Arts, ed. Frank Burch Brown, 367–378. New York: Oxford University Press, 2014.

LaFleur, William. The Karma of Words: Buddhism and the Literary Arts in Medieval Japan. Berkeley: University of California Press, 1983.

Lawrence, C.W. “Notes of a Journey in Hitachi and Shimosa.” Transactions of the Asiatic Society of Japan 2 (1874): 174–181.

Lee, Hong-Eun. “The History of Asiatic Department, Boston Museum of Fine Arts—Focused on the Far Eastern Arts.” MA thesis, Seton Hall University, 2000.

Levering, Miriam. “Are Friendship Bonshō Bells Buddhist Symbols? The Case of Oak Ridge.” Pacific World: Journal of the Institute of Buddhist Studies, 3rd series, no. 5 (Fall 2003): 163–178.

Levine, Gregory, and Yukio Lippit. Awakenings: Zen Figure Painting in Medieval Japan. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2007.

Levy, Ian Hideo. The Ten Thousand Leaves: A Translation of the Man’yōshū, Japan’s Premier Anthology of Classical Poetry. Prince ton, N.J.: Prince ton University Press, 1981.

Li, Yuhang. “Gendered Materialization: An Investigation of Women’s Artistic and Literary Reproductions of Guanyin in Late Imperial China.” PhD diss., University of Chicago, 2011.

Lindsey, William R. Fertility and Plea sure: Ritual and Sexual Values in Tokugawa Japan. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2007.

Lippit, Yukio. Colorful Realm: Japanese Bird-and-Flower Paintings by Itō Jakuchū. Washington, D.C.: National Gallery of Art, 2012.

Lomi, Benedetta. “Dharanis, Talismans, and Straw-Dolls: Ritual Choreographies and Healing Strategies of the “Rokujikyōhō” in Medieval Japan.” Japanese Journal of Religious Studies 41, no. 2 (2014): 255–304.

———. “The Iconography of Ritual Images, Texts and Beliefs in the Batō Kannon Fire Offering.” In Grammars and Morphologies of Ritual Practices in Asia, ed. Axel Michaels et al., 568–569. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010.

Londo, William. “The Other Mountain: The Mt. Kōya Temple Complex in the Heian Era.” PhD diss., University of Michigan, 2004.

Louis-Frédéric, and Nissim Marshall. Buddhism. Paris: Flammarion, 1995.

Mabuchi Miho. “Maruyama Ōkyo ‘nanpuku zukan’ to Kannongyō, Kannongyōe.” Bijutsu ronsō 19 (February 2003): 85–111.

Machida Shiritsu Hakubutsukan. Shōmen kongō to kōshin shinkō. Machida-shi: Machida Shiritsu Hakubutsukan, 1995.

Machida Shiritsu Kokusai Hanga Bijutsukan. Sukui no hotoke: Kannon to Jizō no bijutsu. Machida-shi: Machida Shiritsu Kokusai Hanga Bijutsukan, 2010.

(p.385) Mack, Karen. “The Function and Context of Fudō Imagery from the Ninth to the Fourteenth Century in Japan.” PhD diss., University of Kansas, 2006.

MacWilliams, Mark. “Temple Myths and the Popularization of Kannon Pilgrimage in Japan: A Case Study of Ōya-ji on the Bandō Route.” Japanese Journal of Religious Studies 24, nos. 3–4 (1997): 375–411.

Maizawa Rei. “Hosomi Bijutsukan shozō roku Kannon zō kō.” Bijutsushi 166 (March 2009): 324–339.

Makita Tairyō. “Zui chōan Dai Zenjōji Chikō nitsuite.” In Chūgoku bukkyōshi kenkyū, vol. 2, pp. 16–27. Tokyo: Daitō Shuppansha, 1984.

Manabe Takashi. Edo Tokyo bonshō meibunshū. Tokyo: Bijinesu Kyōiku Shuppansha, 2001.

Maruo Shōzaburō, ed. Nihon chōkoku shi kiso shiryō shūsei: Heian jidai, vol. 3. Tokyo: Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 1967.

Marushima Takaō. “‘Kanzeon Bosatsu sanjūsanshin mandara’ ni egakareta sanjūsan Kannon ni tsuite.” Hiratsukashi bunkazai chōsa hōkokusho 33 (1998): 27–34, 43.

Masakama Tashiro et al. Shin’yaku Kuma gaishi. Kumamoto: Seichōsha, 1972.

Matsushima Ken. “Jizō Bosatsu zō.” Nihon no bijutsu 239 (April 1986). Dedicated issue.

Matsushiro Matsutarō, ed. Higashi Matsuuragunshi. Higashimatsuura-gun: Kyōikukai Hakkō, 1915.

Matsuura Kiyoshi. “Ni ryūō ga rengeza o hōji suru Juntei Kannon ni tsuite.” Osaka Shiritsu Hakubutsukan kiyō 22 (1990): 1–26.

McCallum, Donald. “The Evolution of the Buddha and Bodhisattva Figures in Japanese Sculpture of the Ninth and Tenth Centuries.” PhD diss., New York University, 1973.

McCormick, Melissa. Tosa Mitsunobu and the Small Scroll in Medieval Japan. Seattle: University of Washington Press, 2009.

McCullough, Helen Craig, trans. The Taiheiki: A Chronicle of Medieval Japan. Rutland, Vt.: C.E. Tuttle, 1979.

———, trans. A Tale of Flowering Fortunes: Annals of Japanese Aristocratic Life in the Hei an Period. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1980.

———, trans. The Tale of the Heike. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1988.

McKelway, Matthew P. Capitalscapes: Folding Screens and Political Imagination in Late Medieval Kyoto. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2006.

———. “Kitano Kyōōdō to Suwa no shinji: Muromachi jidai senmen zu no ba to kioku” [Kitano Sūtra Hall and Archery at Suwa Shrine: Muromachi Fan Paintings and Shogunal Memory]. In Fūzoku kaiga no bunkagaku: Toshi o utsusu media, ed. Matsumoto Ikuyo, 78–96. Kyoto: Shibunkaku Shuppan, 2009.

Meech, Julia. “A Painting of Daiitoku from the Bigelow Collection.” Boston Museum Bulletin 67, no. 347 (1969): 18–43.

Meech-Pekarik, Julia. “The Flying White Horse: Transmission of the Valāhassa Jātaka Imagery from India to Japan.” Artibus Asiae 43, no. 1/2 (1981): 111–128.

Mikkyō daijiten. Kyoto: Hōzōkan, 1983.

(p.386) Mitsumori Masashi. Bukkyō bijutsu no kenkyū. Kyoto: Jishōsha, 1999.

Miya Tsugio. “Shussō Kannongyō no sho mondai.” Jissen joshidai bigaku bijutsu shigaku 4 (1989): 82–101.

Miyajima Shin’ichi. “Tanaka bon ‘Sho Kannon zuzō’ ni tsuite.” Museum 427 (October 1986): 19–27.

Miyake Hisao. “Kamakura jidai no chōkoku: Butsu to hito no aida.” Nihon no bijutsu 459 (August 2004). Dedicated issue.

Miyama Takaaki. “Higo Jōkei no bosatsu zō ni tsuite.” Bukkyō geijutsu 187 (November 1989): 100–119.

Miyazaki-ken. Miyazaki-ken shiseki chōsa, vol. 3. Miyazaki-ken, 1928.

———. Miyazaki kenshi sōsho Hyūgaki. Miyazaki-ken, 1999.

———. Miyazaki kenshi tsūshihen. Miyazaki-ken, 1998.

Miyazaki-ken Jinjachō. Miyazaki-ken jinjashi. Miyazaki-shi: Miyazaki-ken Jinjachō, 1988.

Mizuno Keisaburō. “Kuramadera Shō Kannon zō ni tsuite.” In Kannon—sonzō to hensō: Kokusai kōryū bijutsushi kenkyūkai dai gokai shinpojiyamu, ed. Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyūkai, 87–93. Osaka: Kokusai Kōryū Bijutsushi Kenkyūkai, 1986.

———, ed. Nihon chōkokushi kiso shiryō shūsei: Kamakura jidai: Zōzō meiki hen. Tokyo: Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 2003.

Mochizuki Shinjō. Nihon Bukkyō bijutsu hihō: Shoka aizō. Tokyo: Sansaisha, 1973.

Mochizuki Shinkō. Mochizuki Bukkyō daijiten. Tokyo: Sekai Seiten Kankō Kyōkai, 1954–1958.

Moerman, D. Max. “The Archeology of Anxiety: An Underground History of Heian Religion.” In Heian Japan, Centers and Peripheries, ed. Mikael Adolphson, 245–271. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2007.

Monbushō Bunkachō, ed. Jūyō bunkazai 10, Kaiga IV. Tokyo: Mainichi Shinbunsha, 1972–1977.

Mōri Hisashi. Sculpture of the Kamakura Period. New York: Weatherhill, 1974.

Mori Shigeaki. “Sanbōin Kenshun ni tsuite.” In Kodai chūseishi ronshū, ed. Kyushu Daigaku Kokushigaku Kenkyūshitsu, 401–431. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1990.

Morita Kiyomi. Kakure nenbutsu to sukui: Nonosan no fushigi, Kirishima sanroku no minzoku no shugen. Miyazaki: Kōmyakusha, 2008.

Morris, Ivan. The Nobility of Failure: Tragic Heroes in the History of Japan. Rutland, Vt.: Charles E. Tuttle, 1975.

Morse, Anne Nishimura, ed. Object as Insight: Japanese Buddhist Art & Ritual. Katonah,N.Y.: Katonah Museum of Art, 1995.

Morse, Anne Nishimura, and Nobuo Tsuji, eds. Japanese Art in the Museum of Fine Arts, Boston. Boston: Museum of Fine Arts, Boston, 1988.

Morse, Samuel C. “The Buddhist Transformation in the Ninth Century: The Case of Eleven-Headed Kannon.” In Heian Japan, Centers and Peripheries, ed. Mikael Adolphson, 151–176. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2007.

Mrázek, Jan, and Morgan Pitelka, eds. What’s the Use of Art?: Asian Visual and Material Culture in Context. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2008.

Murai Jun, ed. Jōen-bon Tsurezuregusa kaishaku to kenkyū. Tokyo: Ofūsha, 1967.

(p.387) Murakado Noriko. “Wiriamu Andaason to Butsuzō zui—‘Nihon bijutsushi’ keiseiki ni okeru ōbun Nihon kenkyūsho no ichi.” Bijutsushi 62, no. 1 (2012): 48–66.

Murano Shinsaku. “Den Shōkei hitsu “Kannon zu” (Kenchōji shozō) sanjūni fuku no kenkyū.” Kajima bijutsu zaidan nenpō 26 (2008): 482–491.

Murase, Miyeko. “Kuan-yin as Savior of Men: Illustration of the Twenty-Fifth Chapter of the Lotus Sūtra in Chinese Painting.” Artibus Asiae 33, no. 1–2 (1971): 39–74.

Murata, Jiro. “The Main Hall of the Daihoonji Temple.” Japan Architect 37, pt. 1 (June 1962): 78–83 and pt. 2 (July 1962): 80–85.

Mus, Paul. La lumière sur les six voies. Paris: Institut d’ethnologie, 1939.

Museum für Ostasiatische Kunst der Stadt Köln. Buddhistische Kunst Ostasiens. Köln: Wienand, 1968.

———. Kerun Tōyō Bijutsukan Kaiga = Painting in the Museum of East Asian Art, Cologne. Tokyo: Bunkazai Hozon Shūfuku Gakkai, 1999.

Museum of Fine Arts, Boston, Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan, and Kyoto Kokuritsu Hakubutsukan. Bosuton Bijutsukan shozō Nihon kaiga meihinten. Tokyo: Nihon Terebi Hōsōmō, 1983.

Nagai Yoshinori, ed. Hasedera genki: Ihon. Tokyo: Koten Bunko, 1953.

Nagano-ken. Nagano kenshi: Bijutsu kenchiku shiryō hen; bijutsu kōgei. Nagano-shi: Nagano Kenshi Kankōkai, 1992.

Nagata Ken’ichi. “Harada Naojirō ‘kiryū’ Kannon (1890) ni okeru ‘teikoku nihon’ no gūi.” Bijutsushi 167 (vol. 59, no. 1): 232–249.

Nakada Junna. Honsenji daibonshō monogatari. Tokyo: Honsenji, 2011.

Nakajima Junichi. “Busshi Higo bettō Jōkei kō.” Kanazawashi Monjokan kiyō 4 (1981): 1–25.

Nakamura Chishirō. Kirishimayama. Tokyo: Hōbundō, 1943.

Nakamura Kiyoshi, ed. Kannon sanjūsanshin. Kyoto: Ikkyū Shūonkai, 1985.

Nakamura Masaaki. “Daihōonji.” Nihon no bijutsu kōgei 503 (August 1980): 15–21.

Nakamura Teiri. “Rokujikyōhō no honzon ni tsuite.” Ōsaki gakuhō 157 (March 2001): 103–124.

———. “Rokujikyōhō to kitsune.” Ōsaki gakuhō 156 (March 2000): 123–149.

Nakano Genzō. Nihon no butsuzō, Kannon. Kyoto: Tankōsha, 1982.

———. Rokudōe no kenkyū. Kyoto: Tankōsha, 1989.

Nakano Hatayoshi. Hachiman shinkō shi no kenkyū. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1967. Nakayama Keishō. Zenkoku sekibutsu ishigami daijiten. Tokyo: Ritchi Maindo, 1990.

Namikawa Banri. Sanuki no hihō. Tokyo: Heibonsha, 1985.

Naniwada Tōru. “Kyōzō to kakebotoke.” Nihon no bijutsu 284 (January 1990). Dedicated Issue.

Nara-ken Kyōiku Iinkai. Shukuin busshi. Nara: Nara-ken Kyōiku Iinkai, 1998.

Nara Kokuritsu Hakubutsukan. Birei: Inseiki no kaiga. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 2007.

———. Busshari no shōgon. Kyoto: Dōhōsha, 1983.

———. Ishiyamadera no bi. Ōtsu: Daihonzan Ishiyamadera, 2008.

———. Kannon Bosatsu. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 1977.

(p.388) ———. Kannon Bosatsu [expanded edition]. Kyoto: Dōhōsha, 1981.

———. Kokuhō jūyō bunkazai Bukkyō bijutsu, vol. 5: Kyushu II. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 1980.

———. Nara Kokuritsu Hakubutsukan zōhin zuhan mokuroku, Bukkyō kaigahen. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 2002.

———. Saigoku sanjūsansho: Kannon reijō no inori to bi. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 2008.

———. Seichi Ninpō: Nihon Bukkyō 1300-nen no genryū. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 2009.

———. Shukuin busshi: Sengoku jidai no Nara busshi. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 2005.

———. Yata kyūryō shūhen no Bukkyō bijutsu. Nara: Nara Kokuritsu Hakubutsukan, 1987.

Nara rokudaiji taikan. Tokyo: Iwanami Shoten, 1970–.

Nara-shi Kyōiku Iinkai. Nara-shi kaiga chōsa hōkokusho, vol. 3. Nara: Nara-shi Kyōiku Iinkai 1989.

Nedachi Kensuke, ed. “Kamakura zenki chōkoku ni okeru Kyoto.” KURENAI (2004). Dedicated issue. http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/85127 (accessed February 6, 2014).

Negishi Keiba Kinen Kōen, and Baji Bunka Zaidan. Batō Kannon shinkō no hirogari: Shūki tokubetsuten. Yokohama-shi: Baji Bunka Zaidan, 1992.

Neville, Tove. Eleven-Headed Avalokiteśvara, Chenresigs, Kuan-yin or Kannon Bodhisattva: Its Origin and Development. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1999.

Nhat Hanh, Thich. Awakening of the Heart: Essential Buddhist Sutras and Commentaries. Berkeley, Calif.: Parallax Press, 2012.

Nicolof, Philip. Sacred Kōyasan. Albany: State University of New York Press, 2008.

Nihon rekishi chimei taikei. Accessible through JapanKnowledge, http://japanknowledge.com/en/contents/rekishi/index.html.

Nihon Sekibutsu Kyōkai. Nihon sekibutsu zuten. Tokyo: Kokusho Kankōkai, 1986.

Niimi Yasuko, ed. Tōji hōmotsu no seiritsu katei no kenkyū. Kyoto: Shibunkaku Shuppan, 2008.

Niizuma Hisao. Shōwa shinsen Edo sanjūsansho Kannon junrei. Osaka: Toki Shobō, 2005.

Nishikawa Kyōtarō. “Daihōonji Roku Kannon Juntei Kannon ryūzō.” Kokka 800 (November 1958): 425–429.

Nishikawa Shinji. “Chōanji zō, Tarōten oyobi nidōji zō.” Bijutsushi 12 (March 1963): 124–129.

Nishikawa Shinji et al. Daigoji taikan, vol. 2. Tokyo: Iwanami Shoten: 2002.

Nishimura Tei. Nara no sekibutsu. Osaka: Zenkoku Shobō, 1943.

Ōita-ken. Ōita kenshi, Kodai hen, vol. 2. Ōita: Ōita-ken, 1984.

Ōitaken Rekishi Hakubutsukan. Rokugōsan jiin ikō kakunin chōsa hōkokusho, vol. 9. Usa: Usa Fudoki no Oka Rekishi Minzoku Shiryōkan, 2001.

Okamoto Satoshi. “Higo Jōkei to Kōun.” Nara Daigakuin kenkyū nenpō 15 (2010): 189–191.

(p.389) Oku Takeo. “Garanjin no shōrai no juyō.” In Zuzō kaishakugaku: kenryoku to tasha, ed. Kasuya Makoto, 365–375. Tokyo: Chikurinsha, 2013.

———. “Higo Jōkei wa sōfū ka.” In Yōshikiron: Sutairu to mōdo no bunseki, ed. Hayashi On, 75–99. Tokyo: Chikurinsha, 2012.

———. “Ichinichi zōritsu butsu no saikentō.” In Ronshū tōyō nihon bijutsushi to genba: Mitsumeru, mamoru, tsutaeru, ed. Tōyō Nihon Bijutsushi to Genba Henshū Iinkai, 243–253. Tokyo: Chikurinsha, 2012.

———.“Seikōji Jūichimen Kannon zō to zōnai nōnyūhin.” Bukkyō geijutsu 292 (May 2007): 13–28.

Orzech, Charles D., Henrik H. Sørensen, and Richard K. Payne, Esoteric Buddhism and the Tantras in East Asia. Leiden: Brill, 2011.

Osaka Shiritsu Bijutsukan. Inori no michi: Yoshino, Kumano, Kōya no meihō. Tokyo: Mainichi Shinbunsha: Nihon Hōsō Kyōkai, 2004.

———. Saikoku sanjūsansho Kannon reijō no bijutsu. Osaka: Osaka Shiritsu Bijutsukan, 1987.

Ōtsu Kazuhirō. “Yoryū Kannon o haishita roku Kannon, shichi Kannon.” Nihon no sekibutsu 124 (Winter 2007): 50–51.

Ōtsu Rekishi Hakubutsukan. Ishiyamadera to konan no butsuzō. Ōtsu: Ōtsu Rekishi Hakubutsukan, 2008.

Ōtsuka Katsumi. “Chūsei ni okeru bonshō to hitobito no kurashi.” Suzaku Kyoto Bunka Hakubutsukan kenkyū kiyō 2 (March 1989): 65–74.

Ōtsuki Mikio. Ōbaku bunka jinmei jiten. Kyoto: Shibunkaku Shuppan, 1988.

Ōya Kuninori. Tōno Shichi Kannon. Tōno: Tōno Shiritsu Hakubutsukan, 1988.

Oyamada Tomokiyo (1783–1847). Setagaya kikō. Tokyo: Waseda Daigaku Shuppanbu, 1904.

Phillips, Quitman E. “Narrating the Salvation of the Elite: The Jōfukuji Paintings of the Ten Kings.” Ars Orientalis 33 (2003): 120–145.

Piggott, Joan R. et al. Teishinkōki: The Year 939 in the Journal of Regent Fujiwara no Tadahira. Ithaca, N.Y.: East Asia Program, Cornell University, 2008.

Rambelli, Fabio. Buddhist Materiality: A Cultural History of Objects in Japanese Buddhism. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2007.

———. “Secrecy in Japanese Esoteric Buddhism.” In The Culture of Secrecy in Japanese Religion, ed. Bernhard Scheid, 107–129. London: Routledge, 2006.

Reader, Ian, and George Tanabe. Practically Religious: Worldly Benefits and the Common Religion of Japan. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1998.

Reijo no jiten. Tokyo: Gakken, 1997.

Reischauer, A. K. “Genshin’s Ojo Yoshu: Collected Essays on Birth into Paradise.” Transactions of the Asiatic Society of Japan, 2nd series, vol. 7 (1930): 46–49.

“‘Rōjaku danjo 244 nin ga sanka’ Sagara sanjūsan Kannon uōkingu Hitoyoshi.” Hitoyoshi shinbun (September 24, 2011). http://www.hitoyoshi-press.com (accessed September 26, 2011).

Rosenfield, John, Fumiko Cranston, and Edwin Cranston. The Courtly Tradition in Japanese Art and Literature. Cambridge, Mass.: Fogg Art Museum, Harvard University, 1973.

(p.390) Ruppert, Brian. “Buddhist Rainmaking in Early Japan: The Dragon King and the Ritual Careers of Esoteric Monks.” History of Religions 42, no. 2 (November 2002): 143–174.

Ryūkoku Daigaku Myūjiamu. Gokuraku e no izanai: Nerikuyō o meguru bijutsu. Kyoto: Ryūkoku Daigaku Ryūkoku Myūjiamu, 2013.

Sadakata, Akira. Buddhist Cosmology: Philosophy and Origins. Tokyo: Kosei Publishing, 1997.

Saeki Etatsu. Haibutsu kishaku hyakunen: Shiitagerare tsuzuketa hotoketachi. Miyazakishi: Kōmyakusha, 1988.

“Sagara sanjūsan Kannon.” Asahi shinbun, Kumamoto-ken (March 22, 2008): 30.

Saitama-ken Kyōiku Iinkai, ed. Chichibu junreidō. Vol. 15 of Rekishi no michi chōsa hōkokusho. Saitama: Saitama Kenritsu Rekishi Shiryōkan, 1992.

Sakaguchi Kazuko. “Kinsei tsukimachi shinkō to nyoninkō no hitotsu kōsatsu.” Nihon no sekibutsu 22 (August 1982): 4–15.

Sakai Tomizō. Kunisaki hantō no Rokugō manzan. Tokyo: Daiichi Hōki Shuppan, 1976.

Sakata Munehiko. “Mikkyō hōgu.” Nihon no bijutsu 282 (November 1989). Dedicated issue.

Sakazaki Shizuka, ed. Nihon garon taikan. Tokyo: Arusu, 1927.

Sakurai Megumu. Kūkai no sekai: Kongōrei no hibiki. Tōkyō: Amyūzu Bukkusu, 2000.

Sankeien Hoshōkai. Sankeien hyakushūnen Hara Sankei no egaita fūkei. Yokohama: Kanagawa Shinbunsha, 2006.

Sano, Emily. “The Twenty-Eight Bushū of Sanjusangendō.” PhD diss., Columbia University, 1983.

Santori Bijutsukan et al. Kōdaiji no meihō: Hideyoshi to Nene no tera. Tokyo: Asahi Shinbunsha, 1995.

Satō Sōtarō. Sekibutsu no bi, vol. 2. Tokyo: Mokujisha, 1968.

Sawa Ryūken, ed. Daigoji. Vol. 8 of Hihō. Tokyo: Kōdansha, 1976.

———. “Gohachi daiki.” Daigoji Bunkazai Kenkyūjo kenkyū kiyō 4 (March 1982): 1–83.

———. Mikkyō jiten. Kyoto: Hōzōkan, 1975.

———. Omuroban ryōbu mandara sonzōshū. Kyoto: Hōzōkan, 1972.

Schmid, Neil. “Revisioning the Buddhist Cosmos: Shifting Paths of Rebirth in Medieval Chinese Buddhist Art.” Cahiers d’Extrême-Asie 17 (2008): 293–325.

Seki Hideo. “Kyōzuka to sono ibutsu.” Nihon no bijutsu 292 (September 1990). Dedicated issue.

Shaku Seitan. Kannon no kenkyū. Tokyo: Ōshima Seishindō, 1914.

———. “Roku Kannon to Rokuji shōku.” Kokka 166 (March 1904): 207–218.

Shaw, Miranda. Buddhist Goddesses of India. Prince ton,N.J.: Prince ton University Press, 2006.

Shibusawa Tatsuhiko et al. Kenchōji. Kyoto: Tankōsha, 1981.

Shibushi-chō. Shibushi chōshi. Kagoshima: Shibushi-chō, 1972.

Shiga Kenritsu Biwako Bunkakan. Kōga no shaji. Ōtsu: Shiga Kenritsu Biwako Bunkakan, 1985.

———. Shinpi no moji: Bukkyō bijutsu ni awareta bonji. Ōtsu: Shiga Kenritsu Biwako Bunkakan, 2000.

(p.391) Shigematsu Toshimi. “Kubotesan shinkō to bijutsu.” Bukkyō geijutsu (August 1971): 133–142.

———. Yamabushi mandara: Kubotesan shugen iseki ni miru. Tokyo: Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, 1986.

Shimizu, Yoshiaki, and Carolyn Wheelwright, eds. Japanese Ink Paintings from American Collections: The Muromachi Period: An Exhibition in Honor of Shūjirō Shimada. Princeton,N.J.: Prince ton University Press, 1976.

Shimizudani Zenshō. Kannon no fudasho to densetsu. Tokyo: Yūkōsha, 1940.

Shimizutani Kōshō. Junrei to goeika Kannon shinkō e no hitotsu no dōhyō. Osaka: Toki Shobō, 1992.

“Shimotetsuki (Imari-shi) Roku Kannon sekidō ni tsuite.” Matsuro no kuni 167 (2006): 18–20.

Shinbi taikan. Nihon Shinbi Kyōkai, 1902.

Shinbo Tōru, ed. Besson mandara. Tokyo: Mainichi Shinbunsha, 1985.

Shinohara, Koichi. “The Moment of Death in Daoxuan’s Vinaya Commentary.” In The Buddhist Dead, ed. Bryan J. Cuevas and Jacqueline I. Stone, 105–133. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2007.

Shiozawa Hiroki. Kamakura jidai zōzōron: Bakufu to busshi. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 2009.

Shirai Eiji, and Toki Masanori. Jinja jiten. Tokyo: Tōkyōdō Shuppan, 1979.

Shirai Yoshirō. “Rokuji karinhō no sekai.” Nihon bunka 44 (July 1995): 78–88.

Shirai Yūko. “Ame sōjō Ningai to Kūkai nyūjo densetsu.” Nihon Bukkyō 41 (April 1977): 50–68.

Shiraki Toshiyuki. “Sanjūsansho Kannon zuzō ni tsuite.” Mikkyō zuzō 10 (November 1991): 73–83.

von Siebold, Phillip Franz, Johann J. Hofman, and Yamabito Asiya. Nippon: Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben-und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Kooraï und den Liukiu-Inseln, nach japanischen und europäischen Schriften und eigenen Beobachtungen bearbeitet. Leyden: Siebold, 1832–1852.

Smyers, Karen. The Fox and the Jewel. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1999.

Soejima Hiromichi. “Jūichimen Kannon zō, Senju Kannon zō.” Nihon no bijutsu 311 (April 1992). Dedicated issue.

Sogō Tairyū. “Tōmyōji no honzon.” Kamo bunka 2 (April 1971): 3–4.

Sørensen, Henrik. “Concerning the Role and Iconography of the Astral Deity Suḍṛṣti (Miaojian) in Esoteric Buddhism.” In China and Beyond in the Medieval Period: Cultural Crossings and Inter-Regional Connections, ed. Dorothy Wong and Gustav Heldt, 403–420. Amherst, N.Y.: Cambria Press, 2014.

Steineck, Tomoe, ed. Tempelschätze des heiligen Berges: Daigo-ji—der geheime Buddhismus in Japan. München: Prestel, 2008.

Stevenson, Daniel. “Text, Image, and Transformation in the History of the Shuilu fahui, the Buddhist Rite for Deliverance of Creatures of Water and Land.” In Cultural Intersections in Later Chinese Buddhism, ed. Marsha Weidner, 30–70. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2001.

(p.392) Strickmann, Michel. Chinese Magical Medicine, ed. Bernard Faure. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002.

Sueki F. [Fumihiko]. “L’extraordinaire aventure du Butsuzō zui.” http://www.lejapon.org/forum/content/721-L-extraordinaire-aventure-du-Butsuzo-zui (accessed June 22, 2015).

Sugiyama Hiroshi. “Bonshō.” Nihon no bijutsu 355 (December 1995). Dedicated issue.

Suzuki Yoshihiro. “Shukuin busshi.” Nihon no bijutsu 487 (December 2006). Dedicated issue.

Suzuki, Yui. Medicine Master Buddha: The Iconic Worship of Yakushi in Heian Japan. Leiden: Brill, 2012.

Swanson, Paul L., trans. The Great Cessation and Contemplation (Mo-ho chih-kuan), compact disc. Tokyo: Kosei Publishing, provisional edition, 2004.

Taguchi Eiichi. “Dōban Hokekyō, tsuketari dō hakoita.” Kokka 957 (May 1973): 44–52.

Tajima Sei. “Iroiro na Kannon sama 3—Sanjūsan Kannon.” Daihōrin (June 2009): 86–89.

Tajima Shiichi, ed. Sesshū gashū. Tokyo: Shinbi Shoin, 1909.

Takada Motoji. Sagara sanjūsan Kannon meguri. Hitoyoshi: Hitoyoshi Kuma Bunkazai Hogo Kyōiku Iinkai, 1978.

———, ed. Shinyaku Kuma gaishi. Kumamoto: Seichōsha, 1972.

———. Yunomae chōshi. Yunomae-machi, 1968.

Takagaki, Cary Shinji. “The Rokushō-ji: The Six ‘Superiority’ Temples of Heian Japan.” PhD diss., University of Toronto, 1999.

Takahashi Shinsaku. “Den Shōkei hitsu ‘Kannon zu’ (sanjūni fuku) ni miru Kamakura chihō yōshiki to Kannon senpō.” Kokka 1430 (May 2014): 7–24.

Takaki, Nobuyuki. A Comprehensive Guide to Hitoyoshi City and Kuma County. Hitoyoshi: Hitoyoshi Tourist Club, 1977.

Takamatsushi Rekishi Shiryōkan. Busshōzan Hōnenji no meihōten. Takamatsu-shi: Takamatsushi Rekishi Shiryōkan, 1992.

Takasaki Fujihiko. Nihon Bukkyō kaigashi. Tokyo: Kyūryūdō, 1966.

Takeuchi Hideo. “Kitano Kyōōdō ni tsuite.” Shiseki to kobijutsu 19 (January 1937): 19–26.

———. Tenmangū. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan, 1968. Tanabe Sōichi. Ikkyūji. Vol. 14 of Kyō no koji kara. Kyoto: Tankōsha, 1995.

Tanabe Takao. “Dengenji no Roku Kannon zō.” Nishi Nihon no bunka 115 (1975): 16–21.

Tanabe, Willa. Paintings of the Lotus Sūtra. New York: Weatherhill, 1988.

Tanaka Ichimatsu, ed. Kegon gojūgosho emaki; Hokekyō emaki; Kannonkyō emaki; Jūni’innen emaki. Vol. 25 of Shinshū Nihon emakimono zenshū. Tokyo: Kadokawa Shoten, 1979.

———. “Ōita-ken hakken no dōban Hokekyō ni tsuite.” Kōkogaku zasshi 18 (January 1928): 9–21.

Tanaka Junichirō. “Kamo-chō kyū Tōmyōji zō den Nyoirin Kannon nōnyū monjo ni tsuite.” Yamashiro Kyōdo Shiryōkan hō 4 (1986): 67–74.

Tanaka Kaori. “Sengokuki ni okeru ‘shichi Kannon mōde,’ ‘shichinin mōde’ ni tsuite.” Tezukayama Daigaku Daigakuin Jinbunkagaku Kenkyūka kiyō 11 (February 2009): 13–31.

(p.393) Taniguchi Tetsuo. Sekibutsu kikō. Tokyo: Asahi Shinbunsha, 1966.

Tatehata Atsuko. “Tōfukuji zō Minchō hitsu sanjūsan Kannon zu ni kansuru ichikōsatsu.” De arute 26 (2010): 41–70.

Teiser, Stephen F. Reinventing the Wheel: Paintings of Rebirth in Medieval Buddhist Temples. Seattle: University of Washington Press, 2006.

———. The Scripture on the Ten Kings and the Making of Purgatory in Medieval Chinese Buddhism. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1994.

ten Grotenhuis, Elizabeth. Japanese Mandalas: Representations of Sacred Geography. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 1999.

Tobita Hideyo. Rokujizōji no rekishi to jihō. Mito, Ibaraki: Rokujizōji, n.d.

Tōbu Bijutsukan et al. Saigoku sanjūsansho: Kannon reijō no shinkō to bijutsu. Tokyo: Nihon Keizai Shinbunsha, 1995.

Toki Takeji. “Makura no sōshi ‘subete Roku Kannon’ no saiginmi.” Hanazono Daigaku kenkyū kiyō 11 (March 1980): 1–25.

Tokyo Bunkazai Kenkyūjo. Nihon kaigashi nenki shiryō shūsei; Jūgo seiki. Tokyo: Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 2011.

Tokyo Daigaku Shiryō Hensanjo. Dai Nihon komonjo; Iewake, vol. 5, Sagara-ke monjo, pt. 2. Tokyo: Tokyo Teikoku Daigaku, 1917–1918.

Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan. Kamakura, Zen no genryū: Kenchōji sōken 750-nen kinen tokubetsuten. Tokyo: Nihon Keizai Shinbunsha, 2003.

———. Kokuhō Daigoji ten: Yama kara orita honzon. Tokyo: Nihon Keizai Shinbunsha, 2001.

———. Kyoto Gozan Zen no bunka ten: Ashikaga Yoshimitsu roppyakunen goki kinen. Tokyo: Nihon Keizai Shinbunsha, 2007.

———. Myōshinji: Kaizan Musō Daishi 650-nen onki kinen. Tokyo: Yomiuri Shinbunsha, 2009.

———. Sesshū: botsugo 500-nen tokubetsuten. Tokyo: Mainichi Shinbunsha, 2002.

———. Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan zuhan mokuroku, Butsuga hen. Tokyo: Tokyo Kokuritsu Hakubutsukan, 1987.

Tokyo Setagayaku Kyōiku Iinkai. Setagayaku shaji shiryō, vol. 3. Tokyo Setagayaku Kyōiku Iinkai, 1984.

Tomabechi Seiichi. “Heian jidai no roku Kannon zō to ‘Makashikan:’ Roku Kannon shinkō no seiritsu o megutte (1).” In Tada Kōshō hakushi koki kinen ronshū, Bukkyō to bunka, ed. Tada Kōshō hakushi koki kinen ronshū kankōkai, 655–674. Tokyo: Sankibō Busshorin, 2008).

———. “Rokujikyōhō to mikkyō no roku Kannon: Roku Kannon shinkō no seiritsu o megutte (2).” In Shingon mikkyō to nihon bunka: Katō Seiichi hakushi koki kinen ronbunshū, 323–389. Tokyo: Nonburu, 2007.

Tomimura Takafumi. “Jōkei no dōki to deshitachi.” In Shūkyō shakaishi kenkyū, ed. Risshō Daigaku Shigakkai, 193–208. Tokyo: Yūzankaku Shuppan, 1977.

Trede, Melanie, ed. Arts of Japan: The John C. Weber Collection. Berlin: Museum für Ostasiatische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, 2006.

Triplett, Katja. “Esoteric Buddhist Eye-healing Rituals in Japan and the Promotion of Benefits.” In Grammars and Morphologies of Ritual Practices in Asia, ed. Axel Michaels et al., 485–499. Wiesbaden: Harrassowitz, 2010.

(p.394) Tsuboi Ryōhei. Nihon koshōmei no shūsei. Tokyo: Kadokawa Shoten, 1972.

Tsuda Tetsuei. “Chūsei no dōjigyō.” Nihon no bijutsu 442 (March 2003). Dedicated issue.

———. “Rokuji Myōō no shutsugen.” Museum 533 (April 1998): 27–54.

Tyler, Royall, trans. The Tale of the Heike. New York: Viking, 2012.

Tyler, Susan. The Cult of Kasuga Seen through Its Art. Ann Arbor: Center for Japanese Studies, University of Michigan, 1992.

Uchida Keiichi. “Hasederashiki Jūichimen Kannon Bosatsu gazō ni tsuite.” Bukkyō geijutsu 294 (September 2007): 13–31.

———. “Kamata yonchōme no Kisshōin, Rokujikyō mandara to Kōbō Daishi zō no chōsa hōkoku.” Setagayaku bunkazai chōsa hōkokushū 18 (2009): 1–12.

Ueda Ensei, ed. Ōita-ken shaji meishō zuroku. Kumamoto: Seichōsha, 1983.

Uemura Shigeji. Kyushu Sagara no jiin shiryō. Kumamoto: Seichōsha, 1968.

Umezawa Akiko. “Muromachi jidai no Kitano Manbukyōe.” Nihon Joshi Daigakuin bungaku kenkyū kiyō 8 (2002): 93–116.

Unno, Mark. Shingon Refractions: Myōe and the Mantra of Light. Somerville, Mass.: Wisdom Publications, 2004.

Unoki Eiji. Higo no kuni Kumagun sonshi. Kumamoto: Kumamoto Joshi Daigaku Rekishigaku Kenkyūbu, 1976.

Usa Fudoki no Oka Rekishi Minzoku Shiryōkan. Rokugōsan jiin ikō kakunin chōsa hōkokusho, vols. 2, 3, and 9. Usa: Usa Fudoki no Oka Rekishi Minzoku Shiryōkan, 1995.

Usui Nobuyoshi. “Kitanosha issaikyō to Kyōōdō.” Nihon Bukkyō 3 (October 1959): 37–54.

Utsunomiya Keigo. “Tōmyōji zō Daihannya haramittakyō no kunten in tsuite.” In Kokugo mojishi no kenkyū, vol. 7, ed. Maeda Tomiyoshi, 99–123. Osaka: Izumi Shoin, 2003.

Visser, M.W. de. Ancient Buddhism in Japan: Sūtras and Ceremonies in Use in the Seventh and Eighth Centuries A.D. and Their History in Later Times. Leiden: Brill, 1935.

Wakayama Kenritsu Hakubutsukan. Idōsuru butsuzō: Aridagawa-chō no jūyō bunkazai o chūshin ni. Wakayama-shi: Wakayama Kenritsu Hakubutsukan, 2010.

Wang, Eugene Y. Shaping the Lotus Sūtra: Buddhist Visual Culture in Medieval China. Seattle: University of Washington Press, 2005.

Wang-Toutain, Françoise. Le bodhisattva Kṣitigarbha en Chine du Ve au XIIIe siècle. Paris: Presses de l’École française d’Extrême-Orient, 1998.

Warner, Langdon. Japanese Sculpture of the Suiko Period. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1923.

Washizuka Hiromitsu. “Nakayamadera to Sōōbuji no Jūichimen Kannon zō.” Museum 248 (November 1971): 27–31.

Watanabe Katsumi. Kunisaki koji junrei. Ōita-shi: Sōrinsha, 1986.

———. Kunisaki Rokugō Manzan reijō meguri. Ōita: BookWay, 2012.

Watanabe Nobuyuki. Kunisaki hantō no sekibutsu. Tokyo: Mokujisha, 1971.

Watson, Burton, trans., The Lotus Sutra. New York: Columbia University Press, 1993.

Wattles, Miriam. The Life and Afterlives of Hanabusa Itchō, Artist-Rebel of Edo. Leiden: Brill, 2013.

(p.395) Weidner, Marsha, ed. Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism 8501850. Lawrence, Kans.: Spencer Museum of Art, 1994.

———et al. Views from Jade Terrace: Chinese Women Artists, 13001912. Indianapolis: Indianapolis Museum of Art, 1988.

Weston, Victoria. “Institutionalizing Talent and the Kano Legacy at the Tokyo School of Fine Arts, 1889–1893.” In Copying the Master and Stealing his Secrets, ed. Brenda Jordan and Victoria Weston, 147–177. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2003.

Whitfield, Roderick. “An Art Treasury of China and Mankind: Some Recent Studies on the Dunhuang Caves.” Orientations 20 (March 1989): 34–40.

Whitfield, Roderick, and Anne Farrer. Caves of the Thousand Buddhas: Chinese Art from the Silk Route. London: British Museum, 1990.

Wong, Dorothy. “The Case of Amoghapāśa.” Journal of Inner Asian Art and Archaeology 2 (2007): 151–158.

Wood, Donald A. “Eleven Faces of the Bodhisattva.” PhD diss., University of Kansas, 1985.

Yajima Yutaka. Chichibu Kannon reijō kenkyū josetsu. Tokyo: Hōshō Gakuen, 1966.

Yamaguchi Kenritsu Bijutsukan. Sesshū Tōyō: Sesshū e no tabi ten kenkyū zuroku. Tokyo: Chūō Kōron Bijutsu Shuppan, 2006.

———. Zendera no eshitachi: Minchō, Reisai, Sekkyakushi. Yamaguchi: Yamaguchi Kenritsu Bijutsukan, 1998.

Yamaguchi Ryūsuke. “Jōkeiyō bosatsu zō no saikentō.” Bukkyō geijutsu 299 (July 2008): 89–111.

Yamahata Toshihiro, ed. Jinja Keiōshū. Shibushi-chō: Shibushi-chō Kyōiku Iiinkai, 1998.

Yamamoto Tsutomu. “Dainichi Nyorai zō.” Nihon no bijutsu 374 (July 1997). Dedicated issue.

Yamane Yūzō, ed. Emakimono. Vol. 2 of Zaigai Nihon no shihō. Tokyo: Mainichi Shinbunsha, 1979–1981.

Yamasaki, Taikō et al. Shingon Japanese Esoteric Buddhism. Boston: Shambhala, 1988.

Yamashiro-chō Komonjo Saakuru Kisaragikai. Edo jidai no Minamiyamashiro sanjūsansho o tazunete. Yamashiro-chō: Yamashiro-chō Komonjo Saakuru Kisaragikai, 1996.

Yamato Bunkakan. Sūkō naru sansui: Chūgoku Chōsen Rikakukei sansuiga no keifu tokubetsuten. Nara: Yamato Bunkakan, 2008.

Yiengpruksawan, Mimi. Hiraizumi: Buddhist Art and Regional Politics in Twelfth-Century Japan. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 1998.

———. “In My Image: The Ichiji Kinrin Statue at Chūsonji.” Monumenta Nipponica 46, no. 3 (Autumn 1991): 329–347.

Yifa. The Origins of Buddhist Monastic Codes in China: An Annotated Translation and Study of the Chanyuan qinggui. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2002.

———. “The Rules of Purity of the Chan Monastery: An Annotated Translation and Study of the Chanyuan qinggui.” PhD diss., Yale University, 1996.

Yoshimura Shigesaburō. Matsuura sōsho: Kyōdo shiryō. Tokyo: Meicho Shuppan, 1974.

(p.396) Yü, Chün-fang. “Ambiguity of Avalokiteśvara and the Scriptural Sources for the Cult of Kuan-yin in China.” Zhonghua foxue xuebao [Chung-Hwa Buddhist Journal] 10 (1997): 409–464.

———. “Guanyin: The Chinese Transformation of Avalokiteshvara.” In Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism, 8501850, ed. Marsha Weidner, 151–181. Lawrence, Kans.: Spencer Museum of Art, University of Kansas, 1994.

———. Kuan-yin: The Chinese Transformation of Avalokiteśvara. New York: Columbia University Press, 2001.

Yufuin-chō. Chōshi Yufuin. Yufuin-chō, Ōita-ken: Yufuinchō-shi Kankō Kiseikai, 1989.

Zhongguo gudai shuhua jianding zubian. Zhongguo gudai shuhua tumu [Illustrated catalogue of selected works of ancient Chinese painting and calligraphy], vol. 12. Beijing: Wenwu chubanshe, 1986.