Jump to ContentJump to Main Navigation
Wonhyo's Philosophy of Mind$

A. Charles Muller and Cuong T. Nguyen

Print publication date: 2011

Print ISBN-13: 9780824835736

Published to Hawaii Scholarship Online: November 2016

DOI: 10.21313/hawaii/9780824835736.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM HAWAII SCHOLARSHIP ONLINE (www.hawaii.universitypressscholarship.com). (c) Copyright Hawaii University Press, 2018. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in HSO for personal use (for details see http://www.universitypressscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 23 June 2018

(p.379) Glossary

(p.379) Glossary

Source:
Wonhyo's Philosophy of Mind
Publisher:
University of Hawai'i Press

Terms

 • a’ae

  我愛‎

 • ach’i

  我癡‎

 • ae (love, attachment)

  愛‎

 • ae (obstruction)

  碍‎ (var. 礙‎)

 • ae piae to yŏnsaeng

  愛非愛道緣生‎

 • agyŏn

  我見‎

 • ajip

  我執‎

 • akchak

  惡作‎

 • aman

  我慢‎

 • an

  安‎

 • anju

  安住‎

 • anju sim

  安住心‎

 • aŏ ch’wi

  我語取‎

 • arahan

  阿羅漢‎

 • arayasik

  阿賴耶識‎

 • ch’a

  此‎

 • cha ŏ sangwi (kwa)

  自語相違(過)‎

 • cha piryang

  自比量‎

 • chagyo sangwi (kwa)

  自教相(違)‎

 • chajŭng

  自證‎

 • chajŭng pun

  自證分‎

 • chang (hindrance)

  障‎

 • ch’ang

  彰‎

 • charyang (provisions)

  資糧‎

 • che

  除‎

 • ch’e

  體‎

 • chi (branch)

  支‎

 • chi (cognition; discrimination)

  智‎

 • chi (know)

  知‎

 • chi (of)

  之‎

 • ch’i

  癡‎

 • chi ae

  智礙‎

 • chi chang

  智障‎

 • chiae

  智碍‎

 • chijok sajong

  知足四種‎

 • chiju sim

  持住心‎

 • ch’ilsik

  七識‎

 • chin (anger)

  瞋‎

 • chin (true)

  眞‎

 • chin nŭngp’a

  眞能破‎

 • chin soyu sŏng

  盡所有性‎

 • chinsil ŭi

  眞實義‎

 • chip

  執‎

 • chipchi sik

  執持識‎

 • chipch’wi

  執取‎

 • chip’um

  止品‎

 • ch’ŏ

  處‎

 • ch’oesang sŏngman posal chu

  最上成滿菩薩住‎

 • chŏllyŏ

  絶慮‎

 • chŏn

  纏‎

 • chong

  種‎

 • chŏng (concentration)

  定‎

 • chŏng (purity)

  淨‎

 • ch’ong

  總‎

 • chŏng chajŏng pun

  證自證分‎

 • chong kugwa

  宗九過‎

 • ch’ongbo

  總報‎

 • chongbŏp

  宗法‎

 • chŏngdan

  正斷‎

 • chŏnggŭn

  正勤‎

 • chŏnggyŏn

  正見‎

 • chongja

  種子‎

 • chŏngjang

  定障‎

 • chŏngjang haet’al

  定障解脫‎

 • chŏngjin

  精進‎

 • chŏng’ŏ

  正語‎

 • chŏngsŏl

  正說‎

 • chŏngsŏng

  正性‎

 • chŏngsŏng yisaeng

  正性離生‎

 • chŏnju sim

  轉住心‎

 • chŏnsik

  轉識‎

 • chu

  住‎

 • ch’u (coarse)

  麤‎

 • ch’udae

  麤大‎

 • ch’uhaeng

  麤行‎

 • (p.380) chuji

  住地‎

 • ch’ujŏn

  麤纏‎

 • ch’ujung (debilitation)

  麤重‎

 • ch’ul segan to

  出世間道‎

 • chung

  重‎

 • chŭng (confirm)

  證‎

 • chŭng (increase)

  增‎

 • chŭng chajŭng

  證自證‎

 • chŭngsangyŏn

  增上緣‎

 • ch’wi

  趣‎

 • dokgak

  獨覺‎

 • hae (harm)

  害‎

 • haeju sim

  解住心‎

 • haeng

  行‎

 • haengsang

  行相‎

 • haet’al chang

  解脫障‎

 • haje

  下第‎

 • hap

  合‎

 • hoehyang

  囘向‎

 • hok (mental disturbance, affliction

  惑‎

 • hok (who)

  或‎

 • hudŭk chi

  後得智‎

 • huit’ong

  會通‎

 • hunsŭp

  薰習‎

 • hwahap inyŏn

  和合因緣‎

 • hwajaeng

  和諍‎

 • Hwajaeng Kuksa

  和諍國師‎

 • Hwajŏng Kuksa

  和靜國師‎

 • hye haet’al

  慧解脫‎

 • hyŏllyo mun

  顯了門‎

 • hyŏnhaeng pŏnnoe

  現行煩惱‎

 • ilch’e chi

  一切智‎

 • ilch’e chong chi

  一切種智‎

 • ilch’onje

  一闡提‎

 • ilmi

  一味‎

 • in

  因‎

 • in mua

  人無我‎

 • in samsang

  因三相‎

 • ingong

  人空‎

 • injip

  人執‎

 • inmyŏng p’almu

  因明八門‎

 • in’ŏp

  引業‎

 • ip

  立‎

 • ipchong

  立宗‎

 • ip’um ilbun chŏn tongp’um pyŏnjŏn

  異品一分轉同品遍轉‎

 • ip’um pyŏnmu sŏng

  異品遍無性‎

 • isuk

  異熟‎

 • isuk chang

  異熟障‎

 • isŭng

  二乘‎

 • ka sisŏl

  假施設‎

 • kae yu tori

  皆有道理‎

 • kae-hap

  開合‎

 • kahaeng to

  加行道‎

 • kak si kak ŭi

  覺是覺義‎

 • kam

  感‎

 • ki

  起‎

 • ki pŏnnoe

  起煩惱‎

 • kiŏp

  起業‎

 • ko ha

  高下‎

 • kŏ iru

  擧一隅‎

 • koe

  壞‎

 • kong pujŏng (kwa)

  共不定(過)‎

 • kongdŏk

  功德‎

 • kongyong kwa

  功用果‎

 • ku yu tori

  倶有道理‎

 • kubun haet’al

  倶分解脫‎

 • kŭghwanhŭi chu

  極歡喜住‎

 • kugu in

  九句因‎

 • kujang haet’al

  倶障解脫‎

 • kŭksŏng

  極成‎

 • kŭmgang yujŏng

  金剛喩定v

 • kŭn

  勤‎

 • kŭnbon chi

  根本智‎

 • kŭnbon mumyŏng

  根本無明‎

 • kung saengsa yŏnsaeng

  窮生死緣生‎

 • kup’um ilbun chŏn

  倶品一分轉‎

 • kusaeng

  倶生‎

 • ku’ŭi

  句義‎

 • kuyu ŭi

  倶有依‎

 • kwabo

  果報‎

 • kye (tether)

  繫‎

 • kye myŏngja

  計名字‎

 • kyegŭm ch’wi

  戒禁取‎

 • kyegŭm ch’wigyŏn

  戒禁取見‎

 • kyŏl

  結‎

 • kyŏlchŏng sangwi pujŏng yang

  決定相違不定量‎

 • kyŏlchŏng sim

  決定心‎

 • kyŏm

  兼‎

 • kyŏn

  見‎

 • kyŏn ilch’ŏ chuji

  見一處住地‎

 • kyŏn pun

  見分‎

 • kyŏnch’wi

  見取‎

 • kyŏnch’wi kyŏn

  見取見‎

 • kyŏndo

  見道‎

 • (p.381) kyŏng

  經‎

 • kyŏngan

  輕安‎

 • kyŏnggye

  境界‎

 • kyŏngji

  鏡智‎

 • man

  慢‎

 • manasik

  末那識‎

 • mangsang punbyŏl

  妄想分別‎

 • mu (none)

  無‎

 • mu kahaeng mu kongyong musang chu

  無加行無功用無相住‎

 • mu ru

  無漏‎

 • mu tŭk tori

  無得道理‎

 • mubu mugi

  無覆無記‎

 • mugando

  無間道‎

 • mugi

  無記‎

 • muhak

  無學‎

 • mui pul suil

  無二不守一‎

 • mujak saje

  無作四諦‎

 • mumyŏng chuji

  無明住地‎

 • mumyŏng ŏp

  無明業‎

 • mumyŏng ru

  無明漏‎

 • mun

  問‎

 • muru to

  無漏道‎

 • musaek kye

  無色界‎

 • musaeng

  無生‎

 • musaeng tŭk tori

  無生得道理‎

 • musoyu ch’ŏ

  無所有處‎

 • myŏlchin chŏng

  滅盡定‎

 • myŏlchu sim

  滅住心‎

 • nan

  亂‎

 • nanwi

  煖位, 煗位‎

 • nayut’a

  那由他‎

 • nŭngbyŏl

  能別‎

 • nŭngch’wi

  能取‎

 • nŭnggyŏn

  能見‎

 • nŭngnip

  能立‎

 • o chu

  五住‎

 • o chuji

  五住地‎

 • o kwa chi pyŏl i

  五果之別異‎

 • o kwa chi pyŏl kwa

  五果之別果‎

 • o kyŏn

  五見‎

 • o p’yŏnhaeng

  五遍行‎

 • o sik

  五識‎

 • ŏn chŏng’ŏp cha chŭksi sin’ŏp

  言正業者卽是身業‎

 • o’on

  五蘊‎

 • ŏp

  業‎

 • ŏpchang

  業障‎

 • ŏpkye ko

  業繫苦‎

 • pak (binding)

  縛‎

 • pal chŏnggi kŭn

  發正起懃‎

 • pal kŭnjŏng chin

  發勤精進‎

 • pangp’yŏn to

  方便道‎

 • p’angyo

  判教‎

 • panjiao

  判教‎

 • pi anbo

  菲安保‎

 • pi anbo sang

  菲安保相‎

 • piryang

  比量‎

 • piryang sangwi (kwa)

  比量相違(過)‎

 • piyu

  譬喩‎

 • po kwa

  報果‎

 • pŏb’in

  法忍‎

 • pokchu sim

  伏住心‎

 • pŏmbu sasang punbyŏl nŭngch’wi soch’wi

  凡夫邪想分別能取所取‎

 • pŏmbu sasang punbyŏl soch’wi

  凡夫邪想分別所取‎

 • pongak

  本覺‎

 • pŏnnoe

  煩惱‎

 • pŏnnoe ae

  煩惱礙‎

 • pŏnnoe chang

  煩惱障‎

 • pŏnnoe chang haet’al

  煩惱障解脫‎

 • ponsik

  本識‎

 • ponsŏng kye

  本性界‎

 • ponsŏng kye chŏngja

  本性界種子‎

 • pŏp (dharma)

  法‎

 • pŏpchip

  法執‎

 • pŏpki

  法器‎

 • pŏpkong

  法空‎

 • pŏppon

  法本‎

 • pŏpsang

  法相‎

 • pŏpsŏng

  法性‎

 • pu chŏng kwa

  不定過‎

 • pu choyu

  不調柔‎

 • pujŏng

  不定‎

 • pujŏng chi

  不定地‎

 • pul kŭksŏng

  不極成‎

 • pulgong

  不共‎

 • pulgong pujŏng

  不共不定‎

 • pulgong pujŏng (kwa)

  不共不定(過)‎

 • pulsŏn

  不善‎

 • pulsŏng

  不成‎

 • punbyŏl

  分別‎

 • punbyŏl ki

  分別起‎

 • purhwan

  不還‎

 • puryŏm’o muji

  不染汚無知‎

 • (p.382) pyŏkchi pul

  辟支佛‎

 • pyŏl

  別‎

 • pyŏn sijong pŏpsŏng

  遍是宗法性‎

 • p’yŏngye

  遍計‎

 • pyŏngyŏn

  邊見‎

 • pyŏnyŏk saengsa

  變易生死‎

 • ru

  漏‎

 • sa (investigate)

  伺‎

 • sa chu pŏnnoe

  四住煩惱‎

 • sa chuji

  四住地‎

 • sa ipchong

  似立宗‎

 • sa mugi

  四無記‎

 • sa muryang sim

  四無量心‎

 • sa sangwi kwa

  四相違(過)‎

 • sach’wi

  四取‎

 • saeg’ae chuji

  色愛住地‎

 • saekchŏ

  色處‎

 • saekkye

  色界‎

 • saeng (birth)

  生‎

 • saeng’ŏp

  生業‎

 • sagwa

  四果‎

 • sagyŏn

  邪見‎

 • sagyŏn (four views)

  四見‎

 • sa’in

  似因‎

 • saji (cognition of phenomena)

  事智‎

 • saji (four kinds of cognition)

  四智‎

 • sajung muji

  事中無知‎

 • salgaya kyŏn

  薩迦耶見‎

 • sam piryang

  三比量‎

 • samgye

  三界‎

 • samji chakpŏp

  三支作法‎

 • samjong hunsŭp

  三種熏習‎

 • samjong yŏnsaeng

  三種緣生‎

 • samnu

  三漏‎

 • samsip ch’il to p’um

  三十七道品‎

 • sang (characteristic, mark)

  相‎

 • sang (concept)

  想‎

 • sangbun

  相分‎

 • sangha palch’e

  上下八諦‎

 • sangsok

  相續‎

 • sangwi

  相違‎

 • sangwi in

  相違因‎

 • sangwi kyŏlchŏng (kwa)

  相違決定(過)‎

 • sangwi kyŏlchŏng (pujŏng) (kwa)

  相違決定(不定)(過)‎

 • sayong kwa

  士用果‎

 • sayu

  似喩‎

 • se (subtle)

  細‎

 • se cheil pŏp

  世第一法‎

 • segan chayŏnŏp chi

  世間自然業智‎

 • segan to

  世間道‎

 • si anju sang

  是安住相‎

 • sibyuk sim

  十六心‎

 • sigak

  始覺‎

 • sikchu sim

  息住心‎

 • sim (investigate)

  尋‎

 • sim (mind)

  心‎

 • sim cha mu ch’ang yu cho

  心者無彰有助‎

 • sim soyu pŏp

  心所有法‎

 • simch’u

  心麤‎

 • simhŭi

  心喜‎

 • simp’um

  心品‎

 • simso

  心所‎

 • simwang

  心王‎

 • sin

  信‎

 • sinch’u

  身麤‎

 • singyŏn

  身見‎

 • sinhŭi

  身喜‎

 • sinjok

  神足‎

 • sinjok sajong

  神足四種‎

 • sipchi

  十地‎

 • sipchong pŏnnoe

  十種煩惱‎

 • sipp’algye

  十八界‎

 • sipsa

  十使‎

 • so ip

  所立‎

 • so sŏngnip

  所成立‎

 • sobyŏl

  所別‎

 • soch’wi

  所取‎

 • soji

  所知‎

 • soji chang

  所知障‎

 • sok

  俗‎

 • sŏng (voice, sound)

  聲‎

 • sŏng kyo

  聖教‎

 • sŏng pŏp p’aljong

  成法八種‎

 • sŏngju sim

  性住心‎

 • sŏngmun

  聲聞‎

 • sŏngnon sa

  聲論師‎

 • sŏn’gŭn

  善根‎

 • sŏnjŏng

  禪定‎

 • sŏpchu sim

  攝住心‎

 • soyŏn

  所緣‎

 • su (follow, accord with)

  隨‎

 • su kyo chŏk sŏngch’wi

  隨教的成就‎

 • su pŏnnoe

  隨煩惱‎

 • sudo

  修道‎

 • (p.383) sugwan

  隨觀‎

 • suksŭp kwa

  宿習果‎

 • sumyŏn

  睡眠‎

 • sun

  循‎

 • sungwan

  循觀‎

 • sunsin

  循身‎

 • sŭpki

  習氣‎

 • sŭpsŏng chongja

  習成種子‎

 • susa

  隨事‎

 • susin

  隨身‎

 • susŭp kwa

  數習果‎

 • suyong yŏnsaeng

  受用緣生‎

 • taebŏp non

  對法論‎

 • taech’i yun

  對治輪‎

 • tan (abandonment)

  斷‎

 • tan (only)

  但‎

 • to p’um

  道品‎

 • t’ong

  通‎

 • tongbŏp

  同法‎

 • tongbŏp yu

  同法喩‎

 • tongp’um

  同品‎

 • tongp’um chŏngyu sŏng

  同品定有性‎

 • tongp’um ilbun chŏn ip’um pyŏnjŏn

  同品一分轉異品遍轉‎

 • tori

  道理‎

 • tŭk tori

  得道理‎

 • ŭi (doubt)

  疑‎

 • ŭi (pliancy)

  猗‎

 • ŭi’in

  疑因‎

 • ŭisik

  意識‎

 • ŭnmil mun

  隱密門‎

 • wi (for)

  爲‎

 • wi (rank)

  位‎

 • wi chung haeng chak in

  爲重行作因‎

 • wi haengju in

  爲行住因‎

 • wi sŏngch’wi so sŏl

  爲成就所說‎

 • wi sŏngch’wi so su

  爲成就所須‎

 • yeryu

  預流‎

 • yi (differ)

  異‎

 • yi (principle)

  理‎

 • yi (separate)

  離‎

 • yi sa sosŏl kae yu tori

  二師所説皆有道理‎

 • yi sŏl kae yu tori

  二説皆有道理‎

 • yibŏp

  異法‎

 • yijang

  二障‎

 • yiji

  理智‎

 • yi’ŏn

  離言‎

 • yip’um

  異品‎

 • yisaeng

  離生‎

 • yisuk kwa

  異熟果‎

 • 如‎

 • yŏ sŏn

  與善‎

 • yŏ sŏngŭn

  與善根‎

 • yog’ae chuji

  欲愛住地‎

 • yok

  欲‎

 • yok ch’wi

  欲取‎

 • yok ru

  欲漏‎

 • yokkye

  欲界‎

 • yŏm

  染‎

 • yŏm’o muji

  染汚無知‎

 • yong

  用‎

 • yŏngak

  緣覺‎

 • yŏrae sim tŭk haet’al

  如來心得解脫‎

 • yŏsoyusŏng

  如所有性‎

 • yŏŭi chok

  如意足‎

 • yu

  喩‎

 • yu ru

  有漏‎

 • yu tori

  有道理‎

 • yuae chuji

  有愛住地‎

 • yubŏp

  有法‎

 • yubŏp ch’abyŏl sangwi in

  有法差別相違因‎

 • yubu mugi

  有覆無記‎

 • yugak

  有覺‎

 • yuhak

  有學‎

 • yujak saje

  有作四諦‎

 • yujŏng

  有頂‎

 • yujŏng su

  有情數‎

 • yuk aesin

  六愛身‎

 • yuk ku

  六句‎

 • yuk kŭnbon pŏnnoe

  六根本煩惱‎

 • yuk pŏnnoe

  六煩惱‎

 • yuk pujŏng (kwa)

  六不定(過)‎

 • yuk t’amae

  六貪愛‎

 • yuk yŏmsim

  六染心‎

 • yuru chongja

  有漏種子‎

 • yuru to

  有漏道‎

 • yusik

  唯識‎

 • yusim

  唯心‎

Persons

 • Bi Pŏpsa (Bei Fa-shi)

  備法師‎

 • Choe Pŏmsul

  崔凡述‎

 • Ch’oenul

  最訥‎

 • Fazang

  法藏‎

 • (p.384) Fukihara Shōshin

  富貴原章信‎

 • Fukushi Jinin

  福士慈稔‎

 • Gyōnen

  凝然‎

 • Huiyuan (sixth century)

  慧遠‎

 • Huiyuan (seventh century)

  慧苑‎

 • Huizhao (Hyeso)

  慧沼‎

 • Ishii Kosei

  石井公成‎

 • Jeon Haeju

  全海住‎

 • Kim Chigyŏn

  金知見‎

 • Kim Pusik

  金富軾‎

 • Ko Kum

  高金‎

 • Sanggallaju

  商羯羅主‎

 • Satō Shigeki

  佐藤繁樹‎

 • Shentai

  神泰‎

 • Shinjō

  審乘‎

 • Sŏng Hŏn

  成軒‎

 • Sŭngjang

  勝莊‎

 • Sungyŏng

  順璟(順憬)‎

 • Taehyŏn

  大賢‎

 • Toryun

  道倫‎

 • Tullyun

  遁倫‎

 • Wenbei

  文備‎

 • Wengui

  文軌‎

 • Zenju

  善珠‎

 • Zhiyi

  智顗‎

Texts and Collections

 • Abidam pibasa ron

  阿毘曇毘婆沙論‎

 • Apitalma chapchip non so

  阿毘達磨雜集論疏‎

 • Chang’ŏm non

  莊嚴論‎

 • Che Punhwangsa hyosŏng mun

  祭芬皇寺曉聖文‎

 • Cheng weishi lun (Sŏng yusingnon)

  成唯識論‎

 • Cheng weishi lun liaoyi deng (Sŏng yusingnon yoŭi tŭng)

  成唯識論了義燈‎

 • Chidan kyŏng

  指端經‎

 • Chŏnsik non

  轉識論‎

 • Chungbyŏn punbyŏllon

  中邊分別論‎

 • Chungbyŏn punbyŏllon so

  中邊分別論疏‎

 • Daciensi Sanzang fashi zhuan

  大慈恩寺三藏法師傳‎

 • Dasheng apidamo jilun

  大乘阿毘達磨集論‎

 • Fodijing lun

  佛地經論‎

 • Haesimmil kyŏng

  解深密經‎

 • Haesimmil kyŏng so

  解深密經疏‎

 • Huajanjing tanxuan ji

  華嚴經探玄記‎

 • Hwaŏm kyŏng

  華嚴經‎

 • Hyŏnsik non

  顯識論‎

 • Hyŏnyang sŏnggyo non

  顯揚聖教論‎

 • Immyō ronsho myōtō shō

  因明論疏明燈抄‎

 • Imun non

  理門論‎

 • Inmyŏng chŏngni mun non

  因明正理門論‎

 • Inmyŏng chŏngni mun non pon

  因明正理門論本‎

 • Inmyŏng ip chŏngni mun

  因明入正理論‎

 • Inmyŏng ip chŏngni non ki

  因明入正理 論記‎

 • Inmyŏng non so

  因明論疏‎

 • Inwang kyŏng

  仁王經‎

 • Ip nŭngga kyŏng

  入楞伽經‎

 • Kanding ji

  刊定記‎

 • Kosŏnsa Sŏdang Hwasang Tapbi

  高仙寺誓幢和尚塔碑‎

 • Kugyŏng ilsŭng posŏng non kwamun

  究竟一乘寶性論科文‎

 • Limen lun shu ji

  理門論述記‎

 • Muryangsu kyŏng chong’yo;

  無量壽經宗要‎

 • Musŏngsŏp non (Ch. Wúxìngshè lùn)

  無性攝論‎

 • Narachō Genzai Issai kyōso Mokuroku

  奈良朝現在一切經疏目録‎

 • Nŭng kyŏng chong’yo

  楞經宗要‎

 • Nŭngga kyŏng so

  楞伽經疏‎

 • Paekpŏp myŏngmun

  百法明門‎

 • P’an piryang non

  判比量論‎

 • Pon’ŏp kyŏng

  本業經‎

 • Pŏphwa chong’yo;

  法華宗要‎

 • Posal chiji kyŏng

  菩薩地持經‎

 • Posal kyebon chibŏm yogi

  菩薩戒本持犯要記‎

 • Posal yŏngnak pon’ŏp kyŏng so

  菩薩瓔珞本業經疏‎

 • Posŏng non

  寶性論‎

 • Posŏng non chong’yo

  寶性論宗要‎

 • Posŏng non yogan

  寶性論料簡‎

 • Puin kyŏng

  夫人經‎

 • (p.385) Pujŭng pulgam kyŏng

  不增不減經‎

 • Pujŭng pulgam kyŏng so

  不增不減經疏‎

 • Pulchigyŏng non

  佛地經論‎

 • Pulsŏng non

  佛性論‎

 • Pyŏn chungbyŏllon

  辯中邊論‎

 • San musŏng non

  三無性論‎

 • Shiragi so Gangyō denkō

  新羅信元曉傳考‎

 • Sinpyŏn chejong kyojang chongnok

  新編諸宗教藏總録‎

 • Sipbon kyŏngnon yijang ch’esŏl

  十本經論二障諦說‎

 • Sipchi kyŏng non

  十地經論‎

 • Sipchu pibasa ron

  十住毘婆沙論‎

 • Song gaoseng zhuan

  宋高僧傳‎

 • Sŏng yusingnon chong’yo

  成唯識論宗要‎

 • Sŏng yusingnon hakki

  成唯識論學記‎

 • Sŏnggyo non

  顯揚論‎

 • Sŏp taesŭng non

  攝大乘論‎

 • Sŏp taesŭng non sech’in sŏngnon yakki

  攝大乘論世親釋論略記‎

 • Sŏp taesŭng non so

  攝大乘論疏‎

 • Sŏp taesŭng non sŏk

  攝大乘論釋‎

 • Sŭngman kyŏng

  勝鬘經‎

 • Sŭngman kyŏng so

  勝鬘經疏‎

 • Taebŏp non

  對法論‎

 • Taesŭng abidalma chapchimnon

  大乘阿毘達磨雜集論‎

 • Tongsa yŏlchŏn

  東師列傳‎

 • Wŏn’gak kyŏng

  圓覺經‎

 • Yang sŏmnon soch’o

  梁攝論疏抄‎

 • Yijang ŭi

  二障義‎

 • Yinming ruzhengli lun

  因明入正理論‎

 • Yinming ruzhengli lun shu

  因明入正理論疏‎

 • Yinming yiduan

  因明義斷‎

 • Yinming zhengli men lun

  因明正理門論‎

 • Yŏlban chong’yo

  涅槃宗要‎

 • Yŏlban kyŏng

  涅槃經‎

 • Yuga ch’o

  瑜伽抄‎

 • Yuga saji ron

  瑜伽師地論‎

 • Yugaron chungsil

  瑜伽論中實‎

 • Yugaron ki

  瑜伽論記‎

 • Yuishiki gitōsō myō ki

  唯識義燈増明記‎ (p.386)